Home > Application > กลุ่มทรู จับมือ มูลนิธิออทิสติกไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม “Autistic Application”เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก

กลุ่มทรู จับมือ มูลนิธิออทิสติกไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม “Autistic Application”เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก


เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android

กลุ่มทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและครอบครัว แนะนำผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู “Autistic Application” ที่ติดหนึ่งใน 10 แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมใน 25 ประเทศทั่วโลกซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติกโดยเฉพาะ พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มทรูอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กออทิสติก ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเพื่อมีโอกาสพัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันออทิสติกโลก 1-4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด Autistic Application ได้แก่ Daily Tasks, Trace & Share และ Communications โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งมั่นนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย นำศักยภาพเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู เข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม Autistic Application ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่คิดค้นโดยพนักงานชาวทรู เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เสริมสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติก รวมทั้ง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ตลอดจนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันออทิสติกโลก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กกลุ่มนี้ โดยเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มทรู จะช่วยผลักดันให้คนในสังคมเกิดการรับรู้และให้ความใส่ใจแก่เด็กออทิสติกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ สามารถพัฒนาตนเอง และฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ”

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ผ่านหน่วยงาน True Innovation ด้วยเชื่อมั่นว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะนำมาซึ่งคุณค่าและคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงมีความยินดีที่จะแนะนำผลงานนวัตกรรม Autistic Application ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเด็กพิเศษ รวมถึงเยาวชนทั่วไป ซึ่งกลุ่มทรู พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันผลงานชิ้นนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายผลให้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถใช้งานได้หลายภาษา เพื่อช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง โดยเข้าถึงเด็กพิเศษทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และในอนาคตกลุ่มทรู ก็พร้อมสนับสนุนเวทีแห่งโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย”

นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ผลงานนวัตกรรม Autistic Application ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนายปรีดิ์ หวังเจริญ พนักงานกลุ่มทรู ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลงานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ติดอันดับหนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย, กาตาร์, คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้ง ยังติดหนึ่งใน 10 แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน มียอดดาวน์โหลดถึง 198,200 ดาวน์โหลด ติดหนึ่งใน iTunes What’s Hot Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และกาตาร์ ซึ่งชุด Autistic Application ประกอบด้วย
· Daily Tasks – สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ การแปรงฟัน อาบน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะความสนใจ, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะการเลียนแบบ
· Trace & Share – สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปัน อันเป็นพื้นฐานของการเข้าสังคม ซึ่งช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการ, ทักษะทางสังคม และทักษะการเลียนแบบ
· Communications – สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็ก ส่งเสริมทักษะภาษาและการสื่อสาร

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า “มูลนิธิออทิสติกไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กลุ่มทรู เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 370,000 คน โดยคิดค้นนวัตกรรม Autistic Application ที่ได้ทดลองใช้แล้วในกลุ่มเด็กที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายมูลนิธิ ซึ่งพบว่าแอพพลิเคชั่นดังกล่าวช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ 1.ชุดฝึกทักษะ (Daily Tasks และ Trace & Share) ช่วยพัฒนาการประสานสัมพันธ์กลไกกล้ามเนื้อ และเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และ 2. ชุดเครื่องมือการฝึกการพูดและภาษา (Communications) ซึ่งเป็นระบบฝึกการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นที่มีมาตรฐาน ช่วยให้เด็กเข้าใจศัพท์ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยมูลนิธิ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการใช้ Autistic Application ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการนำบุตรเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอีกด้วยนอกจากนี้ มูลนิธิ ยังขอขอบคุณกลุ่มทรูที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งการร่วมรณรงค์สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเด็กออทิสติก และปรับมุมมองใหม่ว่า “บุคคลออทิสติกไทย มีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด” หากได้รับโอกาสและการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง ยังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจไปร่วมงานสัปดาห์วันออทิสติกโลก ในวันที่ 1-4 เมษายน นี้ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับออทิสติกและการใช้การแพทย์ทางเลือกสำหรับเด็กออทิสติก, การแสดงความสามารถของเด็กออทิสติก และการจัดเวิร์คช็อปสอนเทคนิคการดูแลเด็กพิเศษ เป็นต้น”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด Autistic Application โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod ดังนี้
สำหรับผู้ใช้ iPad ในระบบปฏิบัติการ iOS เพียงค้นหาคำว่า True Autistic หรือ Thai Autistic ใน App Store หรือ iTunes และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod เพียงค้นหาคำว่า True Thai Autistic ใน Google Play Store และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autistic Application ได้ที่ iphonesupport@truelife.com หรือ TrueMove iPhone Care Center โทร. 08-200-3333

View :1993

Related Posts

Categories: Application Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.