Home > Press/Release > สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ยกระดับมาตรฐานคนไอทีไทย หวังเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ยกระดับมาตรฐานคนไอทีไทย หวังเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ซึ่งถือว่าเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในวิชาชีพไอที โดยในปี 2555 มีผู้สอบผ่าน จำนวน 783 คน ใน 3 ระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคคลากรไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ โดยหวังเป็นประเทศผู้นำด้านไอทีในภูมิภาคอาเซียน

นายวรวัจน์ฯ รมว.วท. กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นั้นมีการพัฒนาปรับ ปรุงอยู่ตลอดเวลา บริษัทและองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งการดำเนินงานโดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญไอทีเฉพาะด้านของ ประเทศให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิทยาการ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการบริหาร การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร หลายๆ องค์กรได้ใช้งบประมาณเพื่อการลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่เครื่องมือที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลักดันให้ศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพไอทีของประเทศเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล และเตรียมความพร้อมสู่ AEC 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและฝีมือแรงงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดมาตรฐานทักษะความรู้ด้าน ไอที โดยบุคลากรที่สอบผ่านในโครงการ มาตรฐานวิชาชีพไอทีจะมีโอกาสเข้าสู่สังคมสารสนเทศและประกอบวิชาชีพ ได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐาน นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังสามารถใช้มาตรฐานการสอบนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดความรู้ความสามารถใน การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน หรือปรับตำแหน่งงานภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องประกันความสามารถในการทำงานอีกด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ดำเนินการจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีภายใต้การสนับสนุนของ IPA และ METI มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลผู้สอบผ่านใน 3 ระดับ จำนวนทั้งสิ้น 1,525 คน โดยเริ่มจากระดับที่ 1 คือบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่พยายาม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย (Information Technology Passport Examination หรือ IP มีผู้สอบผ่าน 407 คน ระดับ 2 เป็นบุคคลที่มี ความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ยกระดับให้ตัวเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีใความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในภาคปฏิบัติ ได้จริง (Information Technology Passport Examination หรือ IP มีผู้สอบผ่าน จำนวน 1,115 คน และระดับ 3 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ยากที่สุด บุคคลจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านไอทีที่ค่อนข้างสูง สามารถประยุกต์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านไอทีอย่างเป็นระบบ (Applied Information Technology Engineers Examination หรือ AP) มีผู้สอบผ่าน จำนวน 3 คน และในปี 2555 มีผู้สอบผ่าน ทั้งสิ้น 783 คน โดยแบ่งออกเป็นระดับดังนี้ ระดับที่ 1 จำนวน 742 คน ระดับที่ 2 จำนวน 38 คน และระดับที่ 3 จำนวน 3 คน ตามลำดับ

View :1184

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.