Home > Cloud Computing > AIT ร่วมทุน KIRZ รุก Cloud Applications เสริมแกร่งธุรกิจ ขึ้นแท่นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร

AIT ร่วมทุน KIRZ รุก Cloud Applications เสริมแกร่งธุรกิจ ขึ้นแท่นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร

AIT ควง KIRZ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ หลัง AIT เข้าถือหุ้น 51% หวังต่อยอดสู่การให้บริการ คลาวด์ แอพพลิเคชั่น หนุน AIT ก้าวเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบ วงจร ด้าน KIRZ เตรียมพร้อมออกให้บริการ KIRZ ethernet สูงถึง 1000 Mbps. และพัฒนาโซลูชั่นที่จะ ต่อยอดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านต่างๆ ทั้ง Cloud Digital signage , Cloud-TV , Cloud Phone , Cloud PBX Cloud Conference , Cloud Wi-fi เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพมาตรฐานสากล

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ บริษัท เคิร์ซ จำกัด หรือ KIRZ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมทั่วประเทศ ได้จัดแถลงข่าวประกาศความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT เปิดเผยว่า การเข้าร่วมทุนในบริษัท เคิร์ซ จำกัด โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในครั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นถึงความสามารถด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจของ เคิร์ซ ที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ด้านต่างๆ เช่น บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) บริการวงจรเช่าความเร็วสูง (Leased Line) บริการด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) และธุรกิจ IP-TV โดยมีฐานลูกค้ากลุ่มองค์กรภาคเอกชน ทั้งคอนโดมิเนียม โรงแรม รวมถึงฐานลูกค้าภาคเอกชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ AIT ต้องการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้น นอกจากนั้น AIT ยังเห็นถึงโอกาสและศักยภาพการเติบโตของ เคิร์ซ ในอนาคต

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว ทำให้สามารถเสริมความสามารถและจุดแข็งซึ่งกันและกันของทั้ง AIT และ KIRZ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ Cloud Applications ในรูปแบบการให้บริการคลาวด์เซอร์วิส รองรับความต้องการลูกค้าภาคเอกชนที่ต้องการคลาวด์คอมพิวติ้ง และการร่วมมือของทั้งสองบริษัทที่มี ความชำนาญคนละด้าน จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทั้ง AIT และ KIRZ สามารถขยายโอกาสไปสู่ฐานลูกค้าซึ่งกันและกัน ที่มีทั้งกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ AIT สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ในฐานลูกค้าภาคเอกชนจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 10% จากรายได้ทั้งหมดให้มากขึ้น

“การเข้าลงทุนครั้งนี้ ทำให้ AIT เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ครบวงจร โดยบริษัทฯ จะผสานจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท มาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ ธุรกิจ ทั้ง AIT และ KIRZ ด้วยการขยายตลาดบริการและสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น ผลักดันการให้บริการคลาวด์ แอพพลิเคชั่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รองรับความต้องการของลูกค้าในบริการรูปแบบใหม่ๆตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ AIT ที่มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการให้บริการเพิ่มขึ้น และผลักดันรายได้รวมในปีนี้ให้เติบโตกว่า 30% หรือคิดเป็นรายได้รวม 5,400 ล้านบาท ให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงในนอนาคต” นายศิริพงษ์ กล่าว

ด้านนายกันต์ เกิดแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ KIRZ กล่าวว่า จากประสบการณ์ของ KIRZที่ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 15 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า จึงได้ เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านโครงข่าย และ Data Center ที่ครอบคลุมย่านธุรกิจสำคัญของประเทศ รวมถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งการผนึกความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้ทั้ง 2 บริษัทฯ ต่อยอดการให้บริการ ขยายฐานลูกค้า และสร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจในการบริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผลกำไรต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ทัดเทียมภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ บริษัทฯเตรียมพร้อมเปิดให้บริการ KIRZ Ethernet ด้วยความเร็วสูงถึง 1000 Mbps. และ พัฒนาโซลูชั่นที่จะต่อยอดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านต่างๆได้แก่ Cloud Digital signage, Cloud-TV, Cloud Phone, Cloud PBX, Cloud Conference และ Cloud Wi-fi สอดคล้องกับนโยบาย “One Stop Shopping for your Data needs” เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ทั้ง 2 องค์กรยัง จะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เชี่ยวชาญ และพร้อมให้บริการลูกค้าในทุกภาคส่วน และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจได้ยิ่งขึ้น

View :1580

Related Posts

Categories: Cloud Computing Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.