Home > กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที รับการสนับสนุนจากกองทุน กสทช. ขยาย ICT Free Wi-Fi เพิ่ม 1.5 แสนจุดทั่วประเทศ

ก.ไอซีที รับการสนับสนุนจากกองทุน กสทช. ขยาย ICT Free Wi-Fi เพิ่ม 1.5 แสนจุดทั่วประเทศ

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ระหว่าง กระทรวงไอซีที กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาข้อ 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดว่ารัฐบาลจะส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ ประกอบกับสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ดังนั้น กระทรวงไอซีที และ คณะกรรมการ กสทช. จึงได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ซึ่งนับตั้งแต่ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานก็ได้มีการประสานและร่วมดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ให้มีความสำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด

สำหรับการลงนามฯ ในครั้งนี้ กระทรวงไอซีที ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกครั้งจากคณะกรรมการ กสทช. ในการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 950 ล้านบาท สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 150,000 จุด ซึ่งมอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโดยมีสถานที่ให้บริการเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ ศาลากลาง จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ และสถานที่สำคัญ (Point of Interest) โดยที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการ Free Wi-Fi ไปแล้วกว่า 120,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การสวนสัตว์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมเจ้าท่า บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อิน

View :1186

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.