Home > Press/Release > ผอ. สวทช. ไขข้อข้องใจพนักงานยืนยันองค์กรพร้อมผลักดันวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

ผอ. สวทช. ไขข้อข้องใจพนักงานยืนยันองค์กรพร้อมผลักดันวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

23 พฤษภาคม 2556 อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดเวที “ผพว. พบ พนักงาน ในวาระพิเศษ” ขึ้น เพื่อไขข้อข้องใจแก่พนักงานจากการที่มีข่าวของ สวทช. ปรากฏตาม สื่อสาธารณะต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผลทำให้พนักงานส่วนหนึ่งสูญเสียขวัญ และกำลังใจ และเกิดความไม่มั่นใจต่อทิศทางและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวในรายละเอียดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจาก ความคลาดเคลื่อนในข้อมูลของบุคลากรบางส่วนซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ ทั่วถึง โดยประเด็นที่ พนักงานมีความกังวลมากคือแนวทางในการทำงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของสวทช. เนื่อง มาจากงบประมาณที่ลดลงในปี 2557 ดร. ทวีศักดิ์กล่าวแก่พนักงานว่า สวทช.พร้อมทำงานที่ตอบ โจทย์ Value Chain ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯที่ต้องการเห็น การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายในกระทรวง ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ รวมถึงตอบ Country Strategy ของรัฐบาล โดยอยากให้นักวิจัยมองว่าการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน งานวิจัยในแนวทางนี้ เป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถให้สังคมได้เห็นว่างานของสวทช. สามารถตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาแท้จริงของประเทศในภาค real sector โดยเฉพาะในภาคท้องถิ่น และชุมชน และสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมได้ สำหรับนักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านอื่นที่อาจ ได้รับงบประมาณลดลงหรือไม่ได้รับงบประมาณจะใช้แนวทางการทำงานใน รูปแบบการร่วมมือกับพันธมิตร หรือหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกเช่น ภาค เอกชน หรือหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่น โดยจะทำงานเชิงรุกมากขึ้นแต่ยังมุ่งเน้นงานที่สามารถ สร้างผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีนัยสำคัญ

ดร. ทวีศักดิ์ฯ กล่าวว่า จากที่ได้ไปประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานหลักด้านการวิจัยของ ประเทศ หรือ 6ส และวช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนัก งาน คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),สถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานพัฒนาการ วิจัย การเกษตร (สวก.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.),สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยืนยันว่าท่านนายกฯ ให้ ความสำคัญต่องาน วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากและต้องการเห็นการ จัดสรร งบประมาณในส่วนของการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 1-2% ของ GDPโดย ท่านได้ฝากการบ้านให้หน่วยงาน 6ส และวช. ไปร่วมกันกำหนดโจทย์ที่เป็นวาระหลักด้านการวิจัยของประเทศและนำไป ประชุมหารือ ร่วมกับท่านอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานวิจัยทั้งหลายจะได้มาร่วมกัน ขับเคลื่อนเรื่องการ วิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นวาระหลักด้านหนึ่งของ CountryStrategy ให้เห็นผล เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่ง ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้สนองตอบนโยบาย รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีด้วยการเร่งจัดทำแผนบูรณาการ ในรูปของ Value Chainที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน,สร้าง รายได้,สร้างอนาคตและสร้างชีวิต รวมไปถึงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปทำงานในภาค อุตสาหกรรมเพื่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพใน

ประเด็น เรื่องการโอนย้ายบุคลากร สวทช. ไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานต่างๆในสังกัดนั้น เป็น เพียงการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่อง จากลักษณะการทำงานในปัจจุบันจะเน้นการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานอยู่ แล้วซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่กระจาย อยู่ตามหน่วยงาน ต่างๆ มาระดมความคิดจากมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายและพร้อมที่จะ ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ในกรณีการเผยแพร่และนำเสนอข่าวที่ต้องการดึงหรือโยงเรื่องของการ บริหารงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้บริหารจากฝ่ายการเมือง นั้น สวทช. ใคร่ขอให้สื่อมวลชนโปรดใช้วิจารณญาณใน การนำเสนอข่าวเฉพาะที่มาจากแหล่งข่าว ที่สามารถยืนยันได้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพบว่า ข่าวบางเรื่องที่นำเสนอสู่สาธารณชนเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จ จริง ตัวอย่างเช่น กรณีมีข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯสั่งการให้ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์และอีเมลล์ของ พนักงานสวทช. รวมทั้งบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเดินทางเข้ามาที่ สวทช. ใน วันที่ 18 พฤษภาคม และได้เรียกประชุมผู้บริหารอย่างเร่งด่วนนั้นขอยืนยันว่าข่าวดัง กล่าวไม่เป็น ความจริง โดยในประเด็นเรื่องการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และอีเมลล์รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสวทช.เคารพและปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ หน่วยงานของรัฐ(ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่กำหนดโดยกระทรวงไอซีทีอย่างเคร่งครัดรวมทั้งไม่สนับสนุนให้ บุคลากรของสำนักงานละเมิดหรือมีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายและแนว ปฏิบัติดังกล่าว

View :1294

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.