Home > Technology, กระทรวงไอซีที > กระทรวงไอซีที จับมือ 13 หน่วยงาน ยกระดับ TKC เป็นคลังความรู้แห่งชาติ

กระทรวงไอซีที จับมือ 13 หน่วยงาน ยกระดับ TKC เป็นคลังความรู้แห่งชาติ

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center: ) ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ 13 หน่วยงาน/สถานศึกษา ณ ห้องสัมมนา 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงไอซีทีได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ () ขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (www..go.th) ให้เป็นเว็บหลักของประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Knowledge Base Society) ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของวุฒิสภาที่ต้องการให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการสร้างคลังความรู้แห่งชาติ

ตลอดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินการโครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC) ของกระทรวงไอซีที ได้มีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการจัดเก็บที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สะสมองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ จำนวนมาก โดยองค์ความรู้ที่มีอยู่บนเว็บท่า TKC นั้น จะมีการพัฒนาต่อยอด เพิ่มพูนประสบการณ์จากบุคลากรผู้สนใจในสาขาต่าง ๆ ตลอดเวลา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเนื้อหาสาระ (Content) และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ศาสนาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ รวมทั้งได้ใช้เทคโนโลยีการจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และสารานุกรมเสรี (Wikipedia) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้บนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ในวงกว้างบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และยังสามารถแก้ไขปรับปรุงองค์ความรู้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

“สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กับ 13 หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเครือข่ายช่วยลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จแล้ว ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) ได้ในที่สุด รวมทั้งเอื้อต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนและทั่วถึงอีกด้วย” นายไชยยันต์ฯ กล่าว

View :1215

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.