Home > Press/Release > ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ. 2555

ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ. 2555

September 10th, 2013 Leave a comment Go to comments

DSC09419
งานประกาศผล มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ. 2556

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ. 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค (ชั้น 8) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ภายใต้วัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในการจัดฝึกอบรมการสร้างสื่อดิจิทัลให้กับครูทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ที่การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างรวดเร็วฉับไวเป็นสิ่งสำคัญ เด็กนักเรียนจำเป็นจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น การประกวดสื่อดิจิทัล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมไอซีทีเชิงบวกในเด็ก พัฒนาทักษะด้านไอซีทีให้กับครู และช่วยเพิ่มจำนวนสื่อดีที่จะสะสมในแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กไทย
คุณสุจิตรา สาระอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในการจัดทำผลงานสื่อดิจิทัลให้สามารถใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับแจกแท็บเล็ตจากรัฐบาล มีครูเข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 400 คน ในศูนย์ฝึกอบรม 4 ภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก และ ทีเค พาร์ค กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรม ก็คือ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนกว่า 135 ผลงาน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิให้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบ 22 ทีมสุดท้าย โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลเป็นไปตามรายการแนบท้าย
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้จะกระตุ้นให้เกิดการใช้ไอซีทีในทางสร้างสรรค์ ได้แก่ การเพิ่มเนื้อหาข้อมูลดิจิทัลเชิงบวก ซึ่งประเทศของเรายังขาดแคลนมาก ส่วนใหญ่แล้วเรายังเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อดึงข้อมูลจากต่างประเทศ อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีให้กับครู โดยเฉพาะครูในต่างจังหวัดซึ่งขาดโอกาสในด้านนี้ โครงการยังช่วยเสริมนโยบายของรัฐบาลโดยเพิ่มเนื้อหาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตมากยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานจะได้คัดเลือกสื่อขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทำสำเนาเผยแพร่ให้กับโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในความดูแลของพระองค์ท่าน และโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทอีเลินนิ่ง (e-learning) ประจำปี 2556

ระดับประถมศึกษา

รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อสถาบัน จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ กระบี่กระบอง โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย แอโรบิคขยับกายสบายชีวี โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย อาเซียน โรงเรียนสวนหม่อน นครราชสีมา
รางวัลชมเชย การดำรงชีวิตของพืช โรงเรียนปทุมานุกูล นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โรงเรียนบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย แรงและความดัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อสถาบัน จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนภูเรือวิทยา เลย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย MOMENTUM โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
รางวัลชมเชย ฟังคำในหลวง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
รางวัลชมเชย บทเรียนอีเลิร์นนิ่งคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 : เศษส่วน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย ระบบจำนวนเต็ม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย เรียนรู้ สู่อาเซียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ

ระดับอุดมศึกษา
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อสถาบัน จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ The Adventure of Mate ตอนระบบสุริยะจักรวาล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ภัยมา…ป่าหาย…แก้ไขได้ด้วยมือเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
รางวัลชมเชย สภาวะโลกร้อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
รางวัลชมเชย ดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
รางวัลชมเชย โลกและการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
รางวัลชมเชย การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ ป.5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ

View :1548

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.