Home > Technology > ไซแมนเทคเผยรายได้รวมไตรมาส 2 ปี 2014

ไซแมนเทคเผยรายได้รวมไตรมาส 2 ปี 2014

ไซแมนเทคผลประกอบการในปี 2014 แสดงให้เห็นถึงช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่กำลังดำเนินอยู่ โดยมีเป้าหมายการเติบโตในระยะยาว แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ไซแมนเทคสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของมาร์จินและรายได้ต่อหุ้นที่ดีกว่าคาด ไซแมนเทคคอร์ป (Nasdaq: SYMC) รายงานผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2014 สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2013 ว่ามีรายได้รวม 1.64 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 3 หลังการปรับอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว

MOUNTAIN VIEW, Calif. – October 28, 2013 : มร.สตีฟ เบนเน็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไซแมนเทค กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการประกาศกลยุทธ์ของไซแมนเทคในเดือนมกราคม ไซแมนเทคได้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ มีการการส่งมอบงานให้กับลูกค้า และคู่ค้ามากขึ้น ได้จัดสรร ทรัพยากรเพื่อพัฒนาข้อเสนอแบบบูรณาการใหม่ๆ การแยกหน่วยงานด้านการขายออกเป็นทีม ที่ดูแลการต่ออายุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเก่า และทีมขายสำหรับธุรกิจใหม่ ตลอดจนทำให้โครงสร้างการจัดการของไซแมนเทคให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น ตัวเลขการเติบโตในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่ท้าทายในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของไซแมนเทค ซึ่ง คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจของไซแมนเทคจะนำไปสู่การเติบโต ไซแมนเทคยังคง มุ่งมั่นที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ในปี งบประมาณ 2015- 2017 และ มั่นใจว่าจะกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้อีกครั้ง

มร.ดริว เดล แมทโต รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ กล่าวว่า “การปรับกลยุทธ์เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น และจะ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโต ในระยะยาวต่อไป รายได้ของไซแมนเทคจะลดลงในไตรมาสที่สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน แต่กลับทำรายได้จากการดำเนินงาน และกำไรต่อหุ้นได้มากขึ้น เนื่องจากการรายได้ที่ลดลงในไตรมาส ที่สอง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของไซแมนเทค กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้มีรายได้ในปีงบประมาณ 2014 ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้”

ผลประกอบการไตรมาสสองปีงบประมาณ 2014 ตามมาตรฐาน GAAP
· อัตรากำไรการดำเนินงานตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ร้อยละ 15.1 เทียบกับร้อยละ 17.5 ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
· กำไรสุทธิตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 241 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกำไรสุทธิในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 189 ล้านดอลลาร์
· กำไรต่อหุ้นตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 26
· รายได้ล่วงหน้ามาตรฐาน GAAP ณ วันที่ 27 กันยายน 2013 อยู่ที่ 3.50 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ3.62 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2012 ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี
· กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีมูลค่า 191 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผลประกอบการไตรมาสสองปีงบประมาณ 2014 (non-GAAP)
· อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 27.6 เทียบกับร้อยละ 27.0 ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเท่าเดิมหลังปรับอัตราแลกเปลี่ยน
· กำไรสุทธิอยู่ที่ 355 ล้านดอลลาร์เทียบกับกำไรสุทธิของปีที่ผ่านมา 318 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
· กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.45 ดอลลาร์ต่อหุ้นเทียบกับ 0.42 ของไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา เพื่อขึ้นร้อยละ 7

ข้อมูลโดยสรุปแยกตามกลุ่มธุรกิจ และภูมิภาคในไตรมาส
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 4.0 ของไซแมนเทค ดังนั้นไซแมนเทคได้แยกธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มใหม่ ต่อไปนี้เป็นรายงานผลประกอบการตามส่วนงาน และภูมิภาคที่ได้แบ่งไว้

ส่วนการป้องกัน และเพิ่มผลผลิตในการทำงานของผู้ใช้ (User Productivity & Protection)
ซึ่งประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยและการจัดการอุปกรณ์ปลายทาง (endpoint) , การเข้ารหัส และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานแบบโมไบล์คิดเป็นร้อยละ 44 ของรายได้รวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านม ร้อยละ( 2 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน) ถึง 719 ล้านดอลลาร์

ส่วนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Information Security)
ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ( ร้อยละ 1 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน) $ 316 ล้านดอลลาร์ ส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้รวม และรวมถึงความสามารถในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ของไซแมนเทค เช่น การรักษาความปลอดภัยอีเมล์ และเว็บของเรา บริการการตรวจสอบตัวตน การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล บริการรักษาความปลอดภัยแบบ Managed Security Services (MSS) บริการการรักษาความปลอดภัยแบบเช่าใช้ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลทางธุรกิจ (DLP )

ส่วนการจัดการข้อมูล (Information Managemen)
คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้รวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ( ละร้อย 6 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน ) ถึง 602 ล้านดอลลาร์ ส่วนนี้จะ ประกอบไปด้วยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสำรอง และการกู้คืนข้อมูล ระบบข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูล และการค้นหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความพร้อมในการใช้งานของข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ ที่ไซแมนเทค เรียกว่าการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
· รายได้ในระดับนานาชาติคิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ( 2 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน)
· ภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลาง และแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ( 1 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน)
· ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก / ญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 5 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน)
· อเมริกา รวมทั้งสหรัฐอเมริกา , ละตินอเมริกา และแคนาดา คิดเป็นร้อยละร้อยละ 54 ของรายได้รวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 4 หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน)
การจัดสรรเงินทุน
ไซแมนเทคปิดไตรมาสด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นที่ 3.8 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2013 ได้จ่ายเงินปันผลที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ในระหว่างไตรมาส ไซแมนเทคได้ซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 5 ล้านหุ้นด้วยเงิน 125 ล้านดอลลาร์ที่ราคาเฉลี่ย 24.99 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ วันสิ้นสุดไตรมาสสองไซแมนเทคยังมีเงินคงเหลือ 908 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อหุ้นคืนในอนาคต ซึ่งขณะนี้แผนการซื้อหุ้นคืนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

คณะกรรมการของไซแมนเทคได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญที่จะจ่ายให้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2013 แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ถือหุ้นไว้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2013 วันที่ซื้อหุ้นโดยไม่ได้รับเงินปันผลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2013

แนวทางปีงบประมาณ 2014
เนื่องจากรายได้จากไตรมาสเดือนกันยายนลดลง และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสำคัญๆ ที่ไซแมนเทคกำลังผลักดันอยู่ ได้ปรับลดตัวเลขการคาดการณ์รายได้ประจำปีลง โดยไซแมนเทคคาดว่า :
· รายได้จะลดลงร้อยละ 3-4 ในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
· กำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 ถึง 0.60
· กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP จะอยู่ระหว่างร้อยละ -1.0 และ 1.5 เมื่อเทียบกับปีงบการเงินที่ผ่านมา
แนวทางปีงบประมาณ 2014 ไตรมาสสาม
สำหรับไตรมาสสามของปีงบการเงิน 2014 ไซแมนเทคคาดว่า:
· จะมีรายได้ 1.63 ถึง 1.67 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 1.79 พันล้านในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
· จะมีกำไรจากการดำเนินงานแบบ GAAP ที่ร้อยละ 17.0 ถึง 17.6 เมื่อเทียบกับร้อยละ 17.0 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
· จะมีกำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ที่ร้อยละ 25.6 ถึง 26.2 เมื่อเทียบกับร้อยละ 25.9 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
· จะมีกำไรต่อหุ้นแบบ GAAP อยู่ที่ 0.26 ถึง 0.28 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 0.31 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
· จะมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 0.41 ถึง 0.43 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 0.45 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แนวทางอยู่บนสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1.35 ดอลลาร์ต่อยูโร สำหรับไตรมาสเดือนธันวาคม 2013 เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจริงที่ 1.30 ดอลลาร์ และ ณ วันสิ้นสุดของระยะเวลาในอัตรา 1.32 ดอลลาร์ต่อยูโรสำหรับไตรมาสเดือนธันวาคม 2012 แนวทางของเราอยู่บนสมมติฐานว่าอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 28 และรายการเทียบเท่าหุ้นสามัญทั้งหมดสำหรับไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 707 ล้านหุ้น

View :1238

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.