Home > Press/Release > ก.ไอซีที ร่วมหารือคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา

ก.ไอซีที ร่วมหารือคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ว่า คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้พิจารณาเห็นว่ากระทรวงไอซีที เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เดินทางมาพบปะหารือและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงฯ

“คณะ กรรมาธิการฯ ได้เข้ามาพบปะหารือรับทราบข้อมูล รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552 – 2556 ความคืบหน้าการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความคืบหน้าการดำเนินการด้าน นโยบายด้าน Open Source และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” นายสือ กล่าว

สำหรับ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสนใจในมาตรการและโครงการเร่งรัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อาทิ มาตรการการเพิ่มปริมาณและคุณภาพบุคลากรที่มีทักษะสูง และโครงการเร่งรัดการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ICT ระดับชาติ และโครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการจัดตั้งสภา ICT ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการขยายประเภทบริการ เพิ่มพื้นที่ให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคม และโครงการนำร่องพัฒนาจังหวัดบรอดแบนด์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3

นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับมาตรการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางที่ รับผิดชอบการผลักดันการใช้ ICT ใน การบริหารและบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบบูรณาการ ผ่านโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้ งานและให้บริการอินเทอร์เน็ต โปรโตคอล รุ่น 6 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการสร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมดำเนินงานใน โครงการ ICT ของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 รวมถึงมาตรการพัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ผ่านโครงการนำร่องระบบ e-Logistics ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเท ศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นต้น

พร้อม กันนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำและปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) อีกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการพบปะหารือจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาศึกษา และดำเนินภารกิจของคณะกรรมาธิการฯ ในการส่งเสริม เร่งรัด ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของประเทศ อันเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติได้

View :1031

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.