Home > Press/Release > กิจกรรม ICT CAMP

กิจกรรม ICT CAMP

September 10th, 2010 Leave a comment Go to comments

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553- 2 พฤษภาคม 2554

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดสือ ล้ออุทัย เปิดเผยว่ากิจกรรม เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านไอซีที บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการไอซีทีเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ที่เรียกว่า สังคมไซเบอร์ อย่างสงบสุข การใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์เสมือนจริง การใช้และการให้ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมอย่างถูกต้อง และอย่างมีคุณธรรม สามารถป้องกันตนเองจากพิษภัยในโลกเสมือนจริงไซเบอร์ และมีความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ลดปัญหาช่องว่างทางการศึกษา (Digital Divide) ของเยาวชนไทยด้าน ICT

โดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนและครู ผู้ปกครอง และกลุ่มชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แยกแยะข่าวสาร ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจสังคม กฎระเบียบ มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไซเบอร์ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม รวมถึงการเปิดกิจกรรมทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทดแทนการใช้ไอซีทีที่เกิดประโยชน์น้อย เช่น เล่นเกม เล่นเน็ต เล่นแชต ฯลฯ

กิจกรรม ICT CAMP ยังเป็นการสร้างเครือข่าย ครู และ เยาวชนด้าน ICT ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และการใช้ ICT เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้ กระจายไปจนก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน ICT โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ของเยาวชนไทยที่มีไอซีทีเป็นเครื่องมือสนับสนุน ยังจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ปลัดกระทรวงไอซีที นายสือ ล้ออุทัย ยังได้กล่าวอีกว่าเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมผสมผสานแบบหลากหลาย เน้นความพึงพอใจที่แฝงด้วย ปรัชญาทางการเรียนรู้ทางดิจิตอล และการแสวงหาของเยาวชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ

ค่ายครูยุคดิจิตอล (MICT Digital Teacher Camp) ให้กับ ครู อาจารย์และบุคลากรจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย สสวท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถขยายผลได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เข้าค่ายรวม 200 คน ครูเหล่านี้จะเป็นแกนหลักในการขยายผล จำนวนอย่างน้อย 24,000 คน โดยเน้นชื่อหัวข้อ “เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล” ที่เน้นเนื้อหาวิชาการที่สำคัญในหัวเรื่องต่างๆทางด้านไอซีที เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้วิชาการต่อให้กับเยาวชน ทั่วประเทศเพื่อให้ได้เป้าหมายที่กำหนด

ค่ายไอซีทีดิจิตอลออนทัวร์ (MICT Digital on Tour) หลักสูตร สองวัน หรือไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ที่เน้นเนื้อหาวิชาการ ในเรื่องต่างๆไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการถ่ายภาพดิจิตอลและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการถ่ายคลิปวิดีโอ การตัดต่อ และการนำเสนอ หลักสูตรการนำเสนอผลงาน หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์แบบเสมือน Robocode หลักสูตรการจัดเก็บรวบรวมความรู้ด้วยโปรแกรมวิกิ หลักสูตรการนำเสนอแบบเว็บสองจุดศูนย์ เช่น บล็อก หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเฟสบุก และการนำเสนอข้อมูล หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ต การค้นข้อมูล การใช้ความรู้ ฯลฯ โดยการเดินทางไปจัดยังที่ต่างๆกระจายทั่วประเทศ 40 ค่าย ค่ายละ 50 คน รวมเป้าหมายจำนวน 2,000 คน

จัดค่ายแบบเข้มให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายในนามชื่อ “ค่ายเยาวชน คนยุคดิจิตอล” ที่จะไปเป็นแกนหลักในการปลูกความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจกับการประยุกต์ไอซีที แบบค่ายพักค้างคืน 6 วัน จำนวนอย่างน้อย 200 คน

ตลอดการดำเนินค่ายระยะเวลา 10 เดือน จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างสรรค์เทคโนโลยี ที่เด็กและเยาวชนจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และประทับใจแบบไม่รู้ลืม ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน พร้อมแนวคิดให้ คิดเป็น ทำเป็น ตลอดไป

View :1029

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.