Home > Press/Release > ก.ไอซีที จับมือ 3 หน่วยงานผลักดันศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่สากล

ก.ไอซีที จับมือ 3 หน่วยงานผลักดันศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่สากล

September 23rd, 2010 Leave a comment Go to comments

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน “ICT ชุมชนร่วมใจ จับมือ ก้าวไกล สู่สากล ” ว่า จากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ( Knowledge Based Society) ประกอบ กับสังคมโลกที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย กระทรวงฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และเป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ดัง กล่าว จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในสถานที่ราชการ ศาสนสถาน มูลนิธิ และชุมชนในท้องถิ่นที่มีความพร้อมและความเหมาะสมมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารแก่ชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กระทรวงฯ จึงได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ Telecentre.org Foundation จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสถาบันหลัก และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ Telecentre.org Academy Program ในนามของ Telecentre.org Foundation ที่เป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน องค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ThaiTelecentre.org หรือศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของประเทศไทย

“การ ทำจัดข้อตกลงครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมผ่านเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกระทรวงไอซีทีนั้น เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ส่วนมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการและการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนทุกระดับ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา และ Telecentre.org Foundation เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วโลก และเป็นผู้ดำเนินการสถาบัน Telecentre.org Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาและสร้างศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ฯ อันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วโลก” นายจุติ กล่าว

สำหรับข้อตกลงในความร่วมมือกันนั้น ได้กำหนดรายละเอียดให้ Telecentre.org Foundation สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ฯ และเครื่องมือการเรียนการสอนทางไกลเพื่อประโยชน์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในประเทศไทย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ Telecentre.org Academy นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลหลักสูตรของ Telecentre.org Academy ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของ Global Telecentre.org Academy และ Telecentre.org Foundation โดยร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่นในการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดและระบบทางไกลในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบเดิมที่เป็นชั้นเรียน ( Offline) และที่เป็นระบบออนไลน์ ( Online) ทั้งแบบที่เป็นหลักสูตรทางการ ( Formal) และหลักสูตรนอกระบบต่างๆ ( Non-Formal) ซึ่งสามารถนำเข้าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยภาคปกติได้ พร้อมกันนี้ยังร่วมมือกันสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นให้ชุมชนเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือเป็นวิทยากรชุมชน ได้ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชน

“การจัดทำข้อตกลงครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือระดับสากล ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง รวมทั้งทำให้สามารถขยายขอบข่ายงานได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลก และต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ” นายจุติ กล่าว

View :901

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.