Home > Press/Release > ก.ไอซีที เสริมศักยภาพบุคลากรรับมือภัยคุกคามทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ก.ไอซีที เสริมศักยภาพบุคลากรรับมือภัยคุกคามทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิด เผยภายหลังการอบรมแนวทางการ จู่โจมและรับมือภัยคุกคามทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ว่า ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี โดยจากสถิติภาพรวมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของหน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC ) ระบุว่าเมื่อปี 2007 มีจำนวนผู้ใช้งาน 13,416,000 คน ในปี 2008 มีจำนวน 16,100,000 คน ซึ่งคาดว่าในปี 2010 จะมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถึง 20 ล้านคน และเมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นย่อมทำให้มีผู้ที่คิดกระทำความผิด ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ดัง นั้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงฯ ที่จะต้องมีการสร้างเสริมความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ของชาติ ด้านการข่าวกรอง ด้านการสืบสวน และด้านการป้องปรามการกระทำความผิดอันเกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้เท่าทันภัยคุกคาม รูปแบบการกระทำความผิดในชนิดต่างๆ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อปลุกระดมแนวความคิดที่อาจเป็นอันตรายต่อสถาบันหลัก ของประเทศ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้

“กระทรวงฯ จึงได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังเพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคในการสืบสวนบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้ทันกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้รู้เท่าทันถึงภัยคุกคามและรูปแบบการกระทำความผิดจากการใช้ ข้อมูล ( Information Technology) ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงสาระสำคัญจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการจู่โจมและวิธีรับมือภัยคุกคามทางด้าน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์” พ.ต.อ.สุชาติ กล่าว

โดยกระทรวงฯ ได้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร “แนวทางการจู่โจมและรับมือภัยคุกคามทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์” ขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้กับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 3 1 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านความมั่นคงของ ชาติให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามและรูปแบบการกระทำความผิดจากการ ใช้ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีหลักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ใน งานด้านการสืบสวน และการป้องปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบัน หลักของชาติไทย ตลอดจนรู้จักการสร้างและใช้เครื่องมือในการสืบให้เกิดผลสำเร็จในงานด้านการ ข่าว ด้านการสืบสวน การป้องปรามจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้รับมือภัยคุกคามทางด้าน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และรู้เท่าทันกรรมวิธีในการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์

สำหรับ หลักสูตรการอบรมฯ ครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติภัยคุกคามจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิด ขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดห่วงโซ่เหตุการณ์จากการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ( Information Chain of Event) รวม ทั้งหลักและแนวคิดในการสืบสวนหาผู้กระทำความผิด เรียนรู้ลักษณะการไหลเวียนข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ชนิดของ Log ประเภทต่างๆ ที่ปรากฏในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ความแตกต่างของ Log แต่ ละชนิด และการนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวน เรียนรู้ถึงหัวใจของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงแนวทางการจู่โจมและวิธีรับมือภัย คุกคามทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เช่น ภัยคุกคามทางไวรัสคอมพิวเตอร์ ลักษณะการโจมตีจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ลักษณะสงครามข่าวสาร ( Information warfare ) และปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ( Information Operation) ตลอดจนกรณีศึกษาจากคดีทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจริง

ส่วนในภาคปฏิบัติจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการค้นหาข้อมูลจากระบบค้นหาข้อมูล ( Search Engine) การค้นหารายชื่อ ผู้จดทะเบียน รายชื่อเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูลเชิงสถิติจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network) เรียน รู้การสังเกตเว็บไซต์ที่ใช้เป็นฐานในการกระทำความผิด ชนิดของเว็บบอร์ดที่ใช้แสดงความคิดเห็น ลักษณะของเว็บการพนัน ชุมชนออนไลน์รูปแบบต่างๆ เรียนรู้รูปแบบการอำพรางข้อมูล IP Address / E-mail / Short URL เทคนิค ลับเพื่อใช้ในหาการข่าว การสืบสวน และการป้องปรามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การสร้างแนวทางในการป้องปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งทดลองทำการจู่โจมและรับมือภัยคุกคามทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วย

“หลัก สูตรการอบรมฯ ครั้งนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีหลักแนวคิดการสืบสวนอาชญากรรมทางเครือ ข่าย คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงแล้ว ยังทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเพื่อนำ มาใช้เป็นแนวทางการป้องปราม และป้องกันมิให้ภัยร้ายจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นและขยายตัวต่อไป การจัดอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมบุคลากรของรัฐให้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและกระจาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับมือภัยไอซีที ตลอดจนส่งเสริมให้มีแนวทางการปฏิบัติร่วมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันของหน่วย งานภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการป้องกันและปรามภัยคุกคามด้านไอซีทีอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นโดย เฉพาะกับภาครัฐ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางด้านไอซีที” พ.ต.อ.สุชาติ กล่าว

View :1093

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.