Home > Press/Release > สพป.หนุนโครงการอินเทอร์เน็ตชุมชน สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับประชาชน

สพป.หนุนโครงการอินเทอร์เน็ตชุมชน สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับประชาชน

สพป.เดินหน้าโครงการเฟส 2 ลุยติดตั้งอินเทอร์เน็ทชุมชน เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยี หลังเฟสแรกประสบความสำเร็จจากการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานในการให้บริการ ประชาชนในชนบท

สำนักงานกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (สพป.) เปิดตัวกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นทางการ โดยภายในงานได้จัดเสวนาเรื่อง บทบาทการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากกองทุน และช่วงบ่าย มีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ผู้ประกอบการ ต้องการเห็น” โดยมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

นาย นรชัย ศรีพิมล ประธานกรรมการกำกับการบริหารกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ สาธารณะ กล่าวว่า กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การ สนับสนุนให้ประชาชนมีโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. โดยที่มาของกองทุน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่ กทช.จัดสรรให้ ตามมาตรา 52 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และเงินรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม ของผู้ได้รับใบอนุญาต จัดสรรให้ตามมาตรา 18 แห่ง พรบ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ปัจจุบัน เงินกองทุนกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีทั้งสิ้น 2,929,247,428 บาท ซึ่งเป็นแบ่งเป็นบัญชีกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่ กทช.จัดสรรให้ประมาณ 1,122,021,257 ล้านบาท และบัญชีกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงประมาณ 1,807,266,171 บาท โดยมาจากการหักรายได้ 4% ของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายประเภท 2 และประเภท 3 สบทบเข้ากองทุนฯ

ทั้ง นี้ นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ มา ได้ดำเนินการจัดให้มีโทรศัพท์พื้นฐานที่เข้าถึงประชากรทั่วประเทศ โดยได้เข้าไปติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อย 2 เลขหมาย ใน 6,000 หมู่บ้าน การติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานให้กับสถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุขชุมชน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ที่ทำให้ประชาชนในชนบทสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมสาธารณะได้มากขึ้น

“เงิน ในกองทุนฯ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ทั่วถึง กิจกรรมโทรคมนาคมเพื่อการบริการของประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการยกระดับของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น” นายนรชัย กล่าว

ด้าน รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผู้จัดการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า หลังจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ พื้นฐานด้านโทรคมนาคมแล้ว ในเฟสที่ 2 ที่มีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1 ปีครึ่ง กทช.จะเน้นให้ความสำคัญด้านอินเทอร์เน็ทชุมชน ที่ขณะนี้ ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ทได้ร้องขอเพื่อเข้าไป บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ทชุมชนให้ ซึ่งขณะนี้มีชุมชนที่ร้องขอเข้ามาแล้วกว่า 1,000 ชุมชน โดยผู้ประกอบการที่จัดทำแผนแทนการจ่ายเงินสมทบกองทุนฯ จะดำเนินการติดตั้งประมาณ 400 ชุมชน และส่วนเกินก็จะนำเงินกองทุนฯ เข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เกิดอินเทอร์เน็ทชุมชนได้อย่างทั่วถึง

“ในเฟสแรก เราเน้นเรื่องการบริการในเรื่องโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงการ ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะขั้นพื้นฐาน และปัจจุบันโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้ถึง 93% ของประเทศแล้ว ดังนั้นในเฟสที่ 2 ที่เราหวังจะเน้นการใช้เงินไปกับอินเทอร์เน็ตชุมชนและการ สนับสนุนโครงการอินเทอร์เน็ทบรอดแบรนด์ของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น”รศ.ประเสริฐ กล่าว

View :1077

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.