Home > Press/Release > ปลัดไอซีที ปลื้มกึ๋นเด็กไทยเก่งไอที ออกแบบประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย”

ปลัดไอซีที ปลื้มกึ๋นเด็กไทยเก่งไอที ออกแบบประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย”

ปลัดไอซีที มอบ 9 ถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ในการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย” ปลื้มใจที่เยาวชนไทย และนักพัฒนาเว็บไซต์ มีผลงานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม ในการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านไอทีอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานใน พิธีมอบถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี การประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นโครงการเทิดพระเกียรติอีกหนึ่งโครงการ ที่กระทรวงไอซีที ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักพัฒนาเว็บไซต์ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ด้วยการจัดทำเว็บไซต์แสดงข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดยมีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือซิป้า หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการ

นางจีราวรรณ กล่าวว่า “ในปี 2553 นี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อาทิเช่น โครงการถวายพระพรออนไลน์ 12 สิงหามหาราชินี โครงการถวายพระพรออนไลน์ 5 ธันวามหาราช ภายใต้ชื่อว่า “ด้วย ๙ ชาวไทย” โครงการประกวดออกแบบโลโก้ และเทมเพลต เว็บไซต์ Ourking ที่ได้ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) และล่าสุดคือโครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย” ที่ได้จัดพิธีมอบ 9 ถ้วยเกียรติยศในนามนายกรัฐมนตรีในวันนี้”

นางจีราวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 102 ผลงาน แบ่งเป็นระดับนักเรียน จำนวน 26 ผลงาน ระดับนิสิตนักศึกษา จำนวน 46 ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ผลงาน ซึ่งนับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และดีใจที่ได้เห็นผลงานที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ จากเด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษา และนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นใหม่ กระทรวงไอซีทีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนให้โอกาสในการแสดงผลงาน เพื่อผลักดันให้เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ที่แกร่งด้วยศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และทำให้ประเทศไทยได้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สำหรับ 9 ถ้วยเกียรติยศ ผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ระดับนักเรียน
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อ นามสกุล/สถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ล้นรัก…ล้นภักดี นางสาวจริยา อนันตรักษ์ และทีมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ ตามรอยท่านพระมิ่งขวัญ แห่งแผ่นดิน ด.ญ. สุนิสา คำเกิด และทีม -โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย นายเจนณรงค์ นวลศรี และทีมโรงเรียนจ่านกร้อง

ระดับนิสิตนักศึกษา
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อ นามสกุล/สถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ นายพิสิฐพงษ์ สืบพิลา
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศ บ้านเรา นายกฤตติน ทูลธรรม และทีม -คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ Shining Light of Thailand นายวรธนะ งามตระกูลชล -คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อ นามสกุล/สถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ล้นเกล้าฯ…เผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ นายสมภพ ทั่งศรี และทีม
รางวัลรองชนะเลิศ ร้อยเรียงความจงรักฯ น้อมถวาย ธ ล้นเกล้าฯ นายกฤตวิทย์ วิชัยคำมาตย์
รางวัลรองชนะเลิศ ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย นางสาวมลฤดี จันทร์ส่งแสง

ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน , นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดยแต่ละระดับจะได้ทุนการศึกษา / เงินรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท และเกียรติบัตร

View :842

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.