Home > Press/Release > ก.ไอซีที เผยผล e-Auction ซื้อครุภัณฑ์ตั้งศูนย์ฯ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง 1,000 ศูนย์ทั่วประเทศ ประหยัดกว่า 102 ล้านบาท

ก.ไอซีที เผยผล e-Auction ซื้อครุภัณฑ์ตั้งศูนย์ฯ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง 1,000 ศูนย์ทั่วประเทศ ประหยัดกว่า 102 ล้านบาท

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดจัดทำ “ โครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ” เนื่อง ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชา และ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารในด้านต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนการเข้าถึงบริการภาครัฐ ( e-Service) และ การแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างชุมชนได้โดยทั่วกัน ประกอบกับเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ( Knowledge Based Society) เพื่อ ให้เป็นไปตามสังคมโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่ หลาย จึงได้มอบหมายให้กระทรวงฯ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการผลักดันสังคมไทยเข้าสู่ยุคสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผู้ดำเนินโครงการ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน นี้ กระทรวงฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2550 จัดตั้งได้ 20 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2551 จัดตั้งได้ 40 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2552 จัดตั้งได้อีก 219 ศูนย์ และปีงบประมาณ 2553 จัดตั้งเพิ่มอีก 600 ศูนย์ ให้กระจายตัวออกไปในระดับอำเภอทั่วประเทศ

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง จำนวน 1,000 ศูนย์ นี้จะจัดตั้งขึ้นในบริเวณชุมชนและศาสนสถาน โดยจะแบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่เขตจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดและภาคกลางบางส่วน จำนวน 320 ศูนย์ กลุ่มที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด จำนวน 330 ศูนย์ และกลุ่มที่ 3 ดำเนินการในพื้นที่เขตจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดและภาคกลางบางส่วน จำนวน 350 ศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย อันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โดยให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน นี้ กระทรวงฯ ต้องการขยายช่องทางการใช้ระบบบริการภาครัฐไปสู่ส่วนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 458 ล้านบาท ทางกระทรวงฯ จึงได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานในโครงการฯ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) ซึ่งมีบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดราคา 16 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 5 ราย กลุ่มที่ 2 จำนวน 5 ราย และกลุ่มที่ 3 จำนวน 6 ราย ส่วนบริษัทที่ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ คือ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเป็นจำนวนเงินรวม 3 กลุ่มประมาณ 356 ล้านบาท ทำให้กระทรวงฯ สามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 102 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้นำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เป็นโครงการนำร่องในโครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานอีกด้วย ” นางจีราวรรณ กล่าว

View :897

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.