Home > Press/Release >   ทิศทางใหม่ SIPA ปี 2554 “ Beyond ICT New Landscape ” พร้อมลุยสร้างคน สร้างงาน สร้างเงิน

  ทิศทางใหม่ SIPA ปี 2554 “ Beyond ICT New Landscape ” พร้อมลุยสร้างคน สร้างงาน สร้างเงิน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เปิดแถลงข่าวโชว์ทิศทางใหม่ ปี 2554 และพร้อมเปิดตัว 4 โครงการใหญ่ เน้นการสร้างคน สร้างงาน และสร้างเงิน สร้างรากฐานซอฟต์แวร์ไทย พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากล

ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ซิป้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยว่า “ซิป้า จะนำพาประเทศไทย สู่เวทีซอฟต์แวร์โลก” (Stage Thailand as a Global Player in Software Industry) โดยมีแนวนโยบายเร่งด่วนคือ การสร้างคน สร้างงาน และสร้างเงินใน 3 เดือนแรกของ ยุคใหม่ กลยุทธ์ที่สำคัญคือการสร้างคนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการสร้างคนในภูมิภาค การรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ และการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีเงินทุนในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ Tourism, Health Care, Food, Education, Logistics และ Jewelry
         
          “ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมและให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจจนขยายตัวเติบโตได้  นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ภาครัฐใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นโดยคนไทย   ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เองก็ต้องมีความพร้อมทั้งศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านการตลาดจึงจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้”
 
ในส่วนของการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีนี้ซิป้า ได้เริ่มดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน 4 โครงการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยใน 4 โครงการนี้ ได้แก่ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชันย์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในทุกภูมิภาค โครงการ SoftEx@SIPA  และการส่งเสริมให้ภาครัฐใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นโดยคนไทย 
 
นายสันติ  สุรรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการซิป้า กล่าวว่า “สำหรับ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชันย์นี้ ซิป้าได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ทุนสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดกลางเพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่หรือนำไปต่อยอดซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น ซึ่งในขณะนี้ซิป้ากำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ และจะเริ่มประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครขอรับทุนในเร็วๆ นี้

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในทุกภูมิภาค ซิป้าได้มีการติดต่อประสานงานไปยังภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งผลคาดว่าจะได้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสำเร็จพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 1,200 ราย ประเมินเป็นมูลค่างาน ประมาณ 18 ล้านบาท  อันเป็นผลสืบเนื่องจากผู้อบรมได้รับรายได้ในช่วงการทำงานเดือนแรก (เงินเดือนสูงกว่ามาตรฐาน) 10-20%

สำหรับจำนวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นพบว่าภาคการศึกษาจะส่งบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 1,350 คน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภูมิภาคมีสนใจร่วมโครงการโดยมีความต้องการ จ้างงานและ Outsource งานให้กับบุคลากรที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้จำนวน 405 ตำแหน่ง ซึ่งแสดงถึงผลการตอบรับอย่างดีในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ยังรอข้อมูลความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ตลอดจนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก็ยังมีความสนใจในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรม SoftEx@SIPA เป็นการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสำรวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Tourism, Health Care, Food, Education, Logistics และ Jewelry ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศสูง  นอกจากนี้ยังสำรวจความต้องการการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์นำไปพัฒนาเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับการดำเนินโครงการ SoftEx@SIPA นั้น ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ทั้งสิ้น 5 Cluster ได้แก่ Logistics, Health Care, Food, Tourism และ Education ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดีทั้งจากตัวแทนในภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์         โดยมีกำหนดการจัดงาน SoftEx  สำหรับอุตสาหกรรม Jewelry ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

          นอกจากนี้ซิป้ายังมีโครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านการตลาดต่างประเทศ  โครงการ ร่วมกับ SME Bank ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีและสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาผลงานซอฟต์แวร์ผ่านทาง TDCC หรือ Thailand   Digital Content Center อีกด้วย

View :1094

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.