Home > Press/Release > ก.ไอซีที เผยความคืบหน้าตั้ง 2 องค์การมหาชนในกำกับ

ก.ไอซีที เผยความคืบหน้าตั้ง 2 องค์การมหาชนในกำกับ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี  ได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2553 และลงมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกำกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแล้ว โดย ก.พ.ร. ได้ให้ความเห็นว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นั้นเป็นภารกิจที่สามารถจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นบริการของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร แต่มีความ   มุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีลักษณะของการดำเนินกิจการในลักษณะเป็นบริการสาธารณะ และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและคล่องตัว
ส่วน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ นั้น ก.พ.ร.ให้ความเห็นว่าเป็นภารกิจที่สามารถจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นบริการสาธารณะที่เป็นการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มากกว่าการให้บริการกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงไอซีที และได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมทั้งต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับสูง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัว ก.พ.ร. จึงได้เห็นชอบให้จัดตั้ง 2 องค์การมหาชนตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอ
“หลังผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งองค์การมหาชนดังกล่าวแล้ว กระทรวงฯ ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การมหาชนทั้ง 2 แห่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างฯ ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป” นางจีราวรรณ กล่าว
สำหรับบทบาทของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่กระทรวงฯ จะจัดตั้งขึ้นนั้น ได้กำหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมให้กับทุกคน โดยมีภารกิจหลัก คือ ศึกษา วิจัย และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือประชาชน ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการผลักดันให้จำนวนและมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงให้บริการทางวิชาการหรือการดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ขณะที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ จะมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งภารกิจสำคัญ คือ วิจัย พัฒนา และปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้วย

View :912

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.