Home > Press/Release > ก.ไอซีที แจงแผนเดินหน้าธนาคารไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย

ก.ไอซีที แจงแผนเดินหน้าธนาคารไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย

นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด ครั้งที่ 1 ว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย ตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอ กระทรวงฯ จึงได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง ผลักดันให้เกิดบริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือหุ้น 100% และมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ ในด้านเครือข่ายที่มีศักยภาพ ความใกล้ชิดกับคนไทย และความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
“บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทยฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อรับมอบนโยบายจากนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน แต่ใช้บุคคลค้ำประกันแทน รวมทั้งกำหนดการคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2ต่อเดือน และวางกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือมีรายได้เท่ากับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ วันละ 206 บาท หรือประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน รวมถึงประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้นอกระบบ” นางสาวมัลลิกา กล่าว
โดยในเระยะแรกจะมีการเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นำร่อง จำนวน 10 สาขาทั่วประเทศ คือ 1.สาขา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2.สาขา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 3.สาขา อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 4.สาขา อ.เมือง จ.อุดรธานี 5.สาขา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 6.สาขา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 7.สาขา อ.บ้านตาก จ.ตาก 8.สาขา อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 9.สาขา อ.ละงู จ.สตูล 10.สาขาเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งทั้ง 10 สาขา ที่เปิดให้บริการนิ้ ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลหรือมีประชาชนที่อยู่ในฐานะยากจน และด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้กำหนดที่จะปล่อยกู้ประมาณ 1,000 – 2,000 ราย แบ่งเป็นสาขาละ 100 – 200 คน และให้วงเงินกู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000 บาทสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการกู้เงินสามารถลงทะเบียนยื่นใบคำขอสินเชื่อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครเป็นช่วงๆ ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ส่วนเกณฑ์การพิจารณาการขอสินเชื่อนั้นจะใช้หลักเกณฑ์ คือ ผู้ยื่นกู้ต้องเป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน มีแหล่งพำนัก     ที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายโดยบุรุษไปรษณีย์  มีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและสามารถผ่อนชำระหนี้สินได้ภายใน 1 ปี โดย ผู้ที่สนใจยื่นกู้จะต้องรวมกลุ่มในการยื่นขอสินเชื่อกลุ่มละ 3 คน ให้เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน เพื่อช่วยค้ำประกันหนี้สินให้กันและกัน ซึ่งผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินดี เมื่อชำระครบตามกำหนดภายใน 1 ปี ทางบริษัทฯ อาจมีการพิจารณาลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป หรือเพิ่มวงเงินกู้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป และบางส่วนสามารถนำไปสมทบเข้ากองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้กู้ได้
“คาดว่าบริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทยฯ จะสามารถเริ่มดำเนินการให้ประชาชนที่สนใจยื่นกู้เงินจากโครงการฯ ได้อย่างช้าที่สุดภายในเดือนเมษายน 2554 นี้” นางสาวมัลลิกา กล่าว
 

View :895

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.