Home > Press/Release > การลงนามความร่วมมือระหว่าง SIPA กับต่างประเทศ (International MOU) วันที่ 17 มีนาคม

การลงนามความร่วมมือระหว่าง SIPA กับต่างประเทศ (International MOU) วันที่ 17 มีนาคม

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดต่างประเทศและเสริมสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ไทยครัง สำคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ การลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศ (International MOU) และ การบรรยายพิเศษด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ()โดยความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ซิป้า () ยังร่วมกับ Multimedia Development Corporation (MDeC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐจากมาเลเซีย ในการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)งาน Creative Collaboration 2011 ในครั้ง นี้ถือเป็นงานความร่วมมือทางธุรกิจครั้ง สำคัญที่แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ไทยในระดับนานาชาติ

สำหรับ การลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ ซึ่ง รวมถึง New Media, Game, Animation, Film และ IP Licensing ใน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์และ ซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นทีรู้จักในวงกว้างผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยหลังจากทีซิป้า (SIPA) ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการผ่านการจัดประชุมระดมความคิดและการประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมวิชาชีพทีเกี่ยวข้องรวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ww.thaidigitalcontent.com นั้นทำให้มีผู้ประกอบการทั้ง ไทยและต่างประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และหลังจากการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปมีผู้เข้าร่วมโครงการจากไทย 18 ราย และจากต่างประเทศ 22 รายจาก 12 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์เวียดนาม สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ทำให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือรวม 22 ฉบับ ซึ่งประมาณการว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้าของฝั่งไทยถึงกว่าห้าร้อยล้านบาท โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในครั้ง นี้ประกอบด้วย

ความร่วมมือด้านการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนส์ 5 ฉบับ

ความร่วมมือด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 6 ฉบับ

ความร่วมมือด้านการพัฒนาแอนิเมชั่นทีวีซีรีส์ 8 ฉบับ

ความร่วมมือด้านธุรกิจลิขสิทธิ์ดิจิทัลคอนเทนส์ 3 ฉบับ

นอกจากนี้ซิป้า ยังได้จัดให้มีบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ภายใต้แนวคิด “Digital Ocean” ซึ่ง จะเน้นการให้ความรู้ทางการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และการปกป้องสิทธิทางปัญญา รวมถึงเทคนิคข้อพึงระวังในการบริหารสิทธิ์เชิงพาณิชย์และกรณีศึกษาทีน่าสนใจ จากผู้บรรยาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยายโดยเฉพาะผู้เข้าฟังจากกลุ่มธุรกิจ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายทั้ง จากในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 คนใน

วันที่สองของการจัดงาน เป็นกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจซึ่ง นอกจากจะมีผู้ประกอบการจากมาเลเซียที่ทาง MDeC คัดเลือกมาร่วมงานแล้ว ยังมีผู้ประกอบการทั้ง จากทีร่วมลงนาม MOU และผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ในไทยเข้าร่วมด้วย

View :1528

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.