Home > Press/Release > ก.ไอซีที ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ITU -Regional Workshop on IMT for the Next Decade

ก.ไอซีที ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ITU -Regional Workshop on IMT for the Next Decade

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ -Regional Workshop on IMT for the Next Decade ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union : ) ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on IMT for Next Decade ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

“การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการประชุมในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวที ในการอภิปราย เผยแพร่ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่การตลาด และแนวโน้มความต้องการในการใช้งานของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่นับตั้งแต่ได้มี การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอัตราความต้องการในการใช้โทรศัพท์ไร้สายความเร็วสูง หรือ Mobile Broadband Wireless ของผู้ใช้งานในอนาคต เพื่อรองรับกับการพัฒนา International Mobile Telecommunication หรือ IMT ในระหว่างปี ค.ศ.2012 – 2022 และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี IMT – Advanced และความสำคัญของคลื่นความถี่วิทยุในการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารดังกล่าว” นางจีราวรรณ กล่าว

สำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว กระทรวงฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนากิจการการสื่อสารของไทยเข้าร่วมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย เพื่อให้มีโอกาสได้รับรู้ถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

View :1107

Related Posts

Categories: Press/Release Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.