Home > Press/Release > โนเกียร่วมกับเทส – แอมและ จุฬาฯ ฉลองความสำเร็จโครงการรณรงค์รีไซเคิล มือถือ “จุฬาฯ รักษ์โลก”

โนเกียร่วมกับเทส – แอมและ จุฬาฯ ฉลองความสำเร็จโครงการรณรงค์รีไซเคิล มือถือ “จุฬาฯ รักษ์โลก”

พร้อม วางแผนขยายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมไปยั งเครือข่าย

กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 255 4 – โนเกีย เทส-แอม และจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมฉลองความสำเร็จของโครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้คนได้มีบทบาทในการสร้าง สรรค์ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ความสำเร็จของโครงการนำไปสู่การขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายรวมทั้ งริเริ่ม กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 โนเกียและเทส-แอมซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (ศสอ.) ดำเนิน โครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับ นิสิตจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปผ่านการนำโทรศัพท์มือถือมารีไซเคิล ผลจากการประชาสัมพันธ์ของนิสิตที่เข้าร่วมเป็นทูตโนเกียให้เพื่อนๆ และประชาชนนำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้วมา ทิ้งลง กล่องรีไซเคิล 19 จุด

ทั่วมหาวิทยาลัย ทางโครงการฯ สามารถเก็บรวบรวมโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วได้ เกือบ 1,800 เครื่องและอุปกรณ์เสริม มาก กว่า 2,000 ชิ้น (แบตเตอรี่ ที่ชารจ์ หูฟัง ฯลฯ ) และสื่อสารให้กับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ กว่า 40,000 คนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิล

ในพิธีปิดโครงการที่จัดขึ้นใน วันนี้ ทูตโนเกียที่ สามารถเก็บรวบรวมโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิลได้มากที่สุด ได้แก่ น.ส. ยุพดี วัฒนะชาติ และ น.ส. พิชญาภา รักษาราษฎร์ สองนิสิตคู่หู จากคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลใหญ่ ไป ชมโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ที่ สิงคโปร์ ส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัล เงินสดและ โทรศัพท์มือถือโนเกีย นอกจากนี้ โนเกียและเทส-แอมยังได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท (ประมาณ 3,600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมของจุฬาฯ ตาม ข้อตกลงว่า ทุกๆ 1 เครื่องที่โครงการฯ เก็บรวบรวมได้ โนเกียและเทส-แอมจะร่วมสมทบทุน 2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดี เป็น อย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโนเกียและเทส-แอมดำเนินโครงการจุฬาฯ รักษ์โลกและขอขอบคุณที่ทั้งสองบริษัทได้บริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของ จุฬาฯ โดยเราจะนำเงินจำนวนนี้สมทบกับงบประมาณของจุฬาฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวด ล้อมอย่างต่อเนื่องในหมู่นิสิต ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากการรณรงค์รีไซเคิลโทรศัพท์มือถือแล้ว เราจะส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น การร่วมนำขยะมารีไซเคิลในสัปดาห์รีไซเคิลขยะและการร่วมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น”

ด้วย เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมจากโนเกียและเทส-แอมและงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักบริหารงานกิจการนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางศสอ.ร่วมกับสำนักบริหารงานกิจการนิสิตจะร่วมกันดำเนิน โครงการรณรงค์การรีไซเคิล ต่อไปใน ปีนี้ โดย จะมีกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ และภาคส่วนต่างๆ อาทิ

· การ รณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วและกิจกรรมบูธให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของการรีไซเคิล ณ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่าย

· การจัดงาน “ สัปดาห์รีไซเคิล ”

· การจัดค่ายสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

มร . ฟรานซิส ชอง ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำภูมิภาค โนเกีย เอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ แม้ความร่วมมือภายใต้โครงการ “ จุฬาฯ รักษ์โลก ” จะจบลงในวันนี้ แต่โนเกียยังคงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน / องค์กรอื่นๆ อาทิ กรมควบคุมมลพิษเพื่อจัดทำโครงการรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่องในปีนี้”

มร . ลุค สโคลเตอ แวน มาสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทส – แอม ( ประเทศไทย ) จำกัด กล่าวว่า “ สำหรับเทส – แอม ความสัมพันธ์กับโนเกียมีความหมายมากกว่าการเป็นบริษัทที่รับรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ หากแต่เรายังดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรีไซเคิลของบริษัทลูกค้า รวมทั้งค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการเก็บรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่า เรายืนหยัดที่จะร่วมมือกับโนเกียและองค์กรพันธมิตรในการรณรงค์การรีไซเคิลต่อไป ”

View :1052

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.