Home > Press/Release, Software > โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย

โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย

ปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่สามารถปรับปรุงหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการได้เรื่องหนึ่ง คือการขาดแหล่งเงินทุน เช่นเดียวกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยากจัดซื้อซอฟต์แวร์ งานดิจิทัลคอนเทนท์ หรือระบบไอทีไปใช้เสริมธุรกิจ แต่ก็ประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถาบันการเงินไม่เข้าใจในธุรกิจซอฟต์แวร์ และการจัดซื้อซอฟต์แวร์ไปใช้ไม่เหมือนกับการซื้อบ้านหรือซื้อรถไปใช้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะผ่านการอนุมัติสินเชื่อ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ และ Bank เข้าใจถึงปัญหานี้จึงมี โครงการ สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย (รวมถึงธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์) เพื่อช่วยเหลือ ด้านแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปลดล็อคข้อจำกัด ในการขอสินเชื่อเพียงแค่ผู้ขอกู้ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดเท่านั้นก็มีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

ใครๆ ก็กู้ได้ ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์

สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์หรือดิจิทัลคอนเทนท์ ที่สนใจขอกู้เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน นำไปจ้างงานหรือใช้หมุนเวียนในกิจการก็สามารถขอกู้ได้เพียงจัดเตรียมแผนงานโครงการเข้ามาให้ SIPA พิจารณา หรือกรณีเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดำเนินกิจการอื่นๆ ทั่วไปหากต้องการจัดซื้อซอฟต์แวร์ไปใช้เสริมประสิทธิภาพธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน หรือต้องการนำเงินไปจ้างผลิตงานด้านซอฟต์แวร์ ไอที ดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการทำ e-commerce จ้างออกแบบ catalogue สินค้า ฯลฯ ก็สามารถกู้ได้ในโครงการนี้เพียงมี คุณสมบัติดังนี้
 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปีเมื่อรวมระยะเวลากู้และมีเงินลงทุนในกิจการส่วนหนึ่ง หรือหากเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นกิจการในประเทศไทย มีคนไทยถือหุ้นเกิน 50% และไม่มีสถานะตามที่กฎหมายระบุห้ามต่างๆ
 
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต้องยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคและการตลาด นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการกลั่นกรองตามที่ SIPA และ SME Bank กำหนด
 
ผู้ซื้อซอฟต์แวร์หรือผู้ต้องการจัดจ้างบริการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ที่เป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเสนอโครงการขอกู้โดยผ่านการคัดเลือกจาก SME Bank ได้โดยตรง
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

http://www.sipa.or.th/index.php?option=com_news&task=detail&id=416&&Itemid=54

View :968

Related Posts

Categories: Press/Release, Software Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.