Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที แจงคืบหน้าตั้ง บจ.สินเชื่อไปรษณีย์ไทย

ก.ไอซีที แจงคืบหน้าตั้ง บจ.สินเชื่อไปรษณีย์ไทย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งโครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด (สปณ.) ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการของ สปณ.

“นับแต่ได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัท คณะกรรมการ สปณ.ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น การเลือกตั้งรองประธาน กรรมการ สปณ. การเลือกตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สปณ. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ สปณ. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ สปณ. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อประมาณกลางเดือน พ.ค.54 โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน จากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน IT และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถออกแบบบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด” นายจุติ กล่าว

นอกจากนั้นคณะกรรมการ สปณ. ยังได้มีการพิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลในเรื่อง การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน   รวมทั้งยังได้พิจารณาวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินของ สปณ. การว่าจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี และการทำประชาพิจารณ์   พร้อมกันนี้คณะกรรมการ สปณ. และผู้บริหาร ปณท ได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนกว่า 300 คนที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2554 โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงรับรู้ความต้องการและทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าการให้สินเชื่อของ สปณ. มิได้เป็นเงินให้เปล่าจากรัฐบาล และไม่ต้องการให้เป็นการเพิ่มภาระหนี้กับประชาชน พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ พบว่าประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังเกือบทั้งหมดสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ มาก่อนแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่ ส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยกู้เงินจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้ใดๆ เลยมีอยู่จำนวนไม่มากนัก เช่น กลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นที่จะกู้เงิน กลุ่มที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่แต่ต้องการแยกครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น

View :968

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.