Home > E-Commerce, Press/Release, กระทรวงไอซีที > ตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คนแรก

ตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คนแรก

นางจีราวรรณ   บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ โดยได้มีการแต่งตั้งนางสุรางคณา วายุภาพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT Policy and ICT Laws) เพื่อทำหน้าที่ผู้อำนวยการ สพธอ. เป็นคนแรก

“นางสุรางคณา วายุภาพ เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัย ( Standard and Information Security) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากว่า 10 ปี อีกทั้งยังเป็นกรรมการสมาคม อีกหลายสมาคม เช่น สมาคมความมั่นคงปลอดภัยประเทศไทย ( Thailand Information Security Association หรือ TISA) สมาคมเว็บมาสเตอร์ ( Web Master Association) สมาคม Thailand PKI Forum และกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Commerce Association) จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสำคัญนี้” นางจีราวรรณ กล่าว

ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมถึง    ทิศทางการทำงานในอีก 4   ปีข้างหน้า ว่า จะมุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนและมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในภาพรวม โดยการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการพัฒนามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย และการผลักดันกลไกเพื่อเพิ่มทักษะระดับสูงของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการนั้นมีทั้งการผลักดันให้เกิดการจัดทำดัชนีสำคัญที่สะท้อนข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและรัฐบาล การจัดทำกรอบนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนระดับชาติทุกแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความสอดรับกัน นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการพัฒนาการให้บริการระบบ National Root CA การพัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางออนไลน์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ส่วนปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบทบาทของผู้อำนวยการ สพธอ. ก็คือ การวางแผนและบริหารจัดการให้องค์กรมองเห็นเป้าหมายซึ่งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนร่วมกัน   การจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบระดับสูงซึ่งมุ่งตอบโจทย์ และความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สพธอ. และมีความสอคคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในลำดับต้นๆ   ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่อง “ คนทำงาน ” ด้วยการสร้าง Career Path ที่ชัดเจนให้กับพนักงานและให้โอกาสกับคนทำงานโดยเท่าเทียมกันอย่างมีธรรมาภิบาล

“สิ่งสำคัญในการบริหารงานตำแหน่งนี้ ก็คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบคนรุ่นใหม่ที่ทำงานอย่างคนมีไฟ ขยัน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตื่นตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และต้องทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้มแข็ง มีความหนักแน่น พร้อมเผชิญกับปัญหาและความท้าทายทุกรูปแบบ รวมทั้งสามารถทำงานกับมิตรและเพื่อนร่วมทางหรือเครือข่ายความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความตระหนักต่อโจทย์หรือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจ โดยคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางออก   ที่เหมาะสมด้วย” นางสุรางคณา กล่าว

View :960

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.