Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที จัดอบรมคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิด

ก.ไอซีที จัดอบรมคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิด

นายวรพัฒน์  ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ “หลักสูตรการอบรมคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิด” ว่า ปัจจุบันข้อมูลต่างๆ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ () ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้งานกันอยู่ทั่วไป เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปของทะเบียน ข้อมูลสถิติ เป็นต้น  และประเภทที่ 2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Data) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลก  และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งแสดงอยู่ในรูปของตำแหน่งโดยกำหนดเป็นพิกัด (Coordinate) ข้อมูลดังกล่าวเมื่อนำมาพิจารณาในลักษณะที่เป็นข้อมูล จะเรียกว่า ข้อมูลเชิงพื้นที่

“ในปัจจุบันข้อมูลเชิงพื้นที่ได้มีกระบวนการจัดทำและผลิตที่ก้าวหน้าไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำและผลิตข้อมูลดังกล่าว  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยมีความต้องการที่จะนำไปใช้งานในการจัดการเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปีด้วย ในขณะเดียวกัน ชุดคำสั่งประยุกต์ที่ใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่ในระบบรหัสเปิด ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่สามารถหามาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เริ่มมีการใช้งานในหลายประเทศมากขึ้น ซึ่งแม้จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักแต่บางส่วนก็มีศักยภาพที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชุดคำสั่งประยุกต์ที่ใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่ซึ่งจัดซื้อมาในราคาแพง แต่ปัญหาที่สำคัญของชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่ระบบรหัสเปิด คือ ใช้งานได้ค่อนข้างยาก และยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่าที่ควร  ทำให้ผู้ใช้ยังขาดความคุ้นเคย และไม่กล้าที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง” นายวรพัฒน์ กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิดด้านภูมิสารสนเทศทั้งระบบขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมหลักเป็นการฝึกอบรมชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิดให้ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย Desktop GIS, Web-based GIS, Photogrammetry และ Remote Sensing ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้สนใจจากกลุ่มต่างๆ

“การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ ให้แก่กลุ่มผู้ใช้งานในทุกภาคส่วน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่งฯ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน   พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดประมาณ 103 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 61 แห่ง หน่วยงานภาคเอกชน 18 แห่ง และสถาบันการศึกษา 24 แห่ง” นายวรพัฒน์ กล่าว

View :1036

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.