Home > Press/Release > ประเทศไทยครองอันดับที่ 48 ประเทศจาก 125 ประเทศที่มีความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรม จากการสำรวจดัชนีนวัตกรรมโลก

ประเทศไทยครองอันดับที่ 48 ประเทศจาก 125 ประเทศที่มีความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรม จากการสำรวจดัชนีนวัตกรรมโลก

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีผลการสำรวจดัชนีนวัตกรรมโลก () ที่จัดทำโดย The Business School of the World ในการสำรวจ และจัดลำดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศต่างๆ 125 ประเทศทั่วโลก โดยวัดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรม เช่น สภาพแวดล้อมทางการเมือง กฎระเบียบของรัฐ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลการส่งออก และประสิทธิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  รวมถึงจำนวนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร ผู้ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้า และจำนวนผู้ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ PCT และ Madrid Protocol พบว่าในปี 2554 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 48 โดยที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นอันดับ 1 มีสวีเดน เป็นอันดับสอง อันดับสามคือ สิงคโปร์ อันดับ 7 สหรัฐอเมริกา เกาหลีอันดับที่  16  ประเทศญี่ปุ่นอยู่อันดับที่20 ประเทศจีนอันดับ 29 มาเลเซียอันดับ 31 เวียดนามอันดับที่ 51 และประเทศอินเดียอันดับที่ 62
 
“ในรายงานได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการลงทุนในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นดีไซน์ที่ประเทศใหม่ๆเหล่านี้เริ่มเข้ามามีบทบาทนำในตลาดมากขึ้น จากที่แต่เดิมมีแต่นักออกแบบจากประเทศแถบยุโรป เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นผู้นำ ซึ่งนักออกแบบรุ่นใหม่เหล่านี้ได้มีการนำนวัตกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับโลกยุคใหม่ เกิดเป็นรูปแบบใหม่  รวมถึงมีการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การผลิตสิ่งทอ หรือ เครื่องนุ่งห่มอัจฉริยะ เช่น เนคไท หรือ เสื้อ ที่สามารถวัดการเต้นของหัวใจ และเป็นเครื่องมือรายงานสุขภาพของผู้ใส่ เป็นต้น” นางปัจฉิมากล่าว
 

View :1050

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.