Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เชิญชวนประชาชนใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

ก.ไอซีที เชิญชวนประชาชนใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ( : ) ว่า ปัจจุบัน ได้ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง และอีก 13 หน่วยงานอิสระ โดยได้มีการประสานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยแต่ละเดือนมีจำนวนสายเรียกเข้าเฉลี่ยประมาณ 600,000 ครั้ง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนจำนวนสายเรียกเข้าเป็นบริการสอบถามข้อมูลประมาณร้อยละ 70 และบริการรับเรื่องร้องเรียน ประมาณร้อยละ 30

สำหรับข้อมูลที่ประชาชนส่วนใหญ่สนใจสอบถามนั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน ครั้งแรก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต การนำเงินบำนาญตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ซึ่ง GCC 1111 ได้มีการปรับปรุงในระบบเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าวประจำวัน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเศรษฐกิจและพยากรณ์อากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ได้ตามที่เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการควบคุมคุณภาพการให้บริการของ GCC 1111 เพื่อให้ตอบสนองบริการต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้พัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมเพื่อมุ่งเน้นเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน รวมถึงการให้องค์ความรู้และพัฒนาการให้บริการกับพนักงานรับสายที่เข้าทำงานใหม่ เช่น หลักสูตรคุณภาพในการให้บริการ หลักสูตรทักษะการให้บริการงาน Call Center หลักสูตรจิตวิทยาในการทำงาน หลักสูตรองค์ความรู้ของกระทรวง เป็นต้น

“GCC 1111 ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำความตกลงสร้างเครือข่ายร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center 1161) โดยการจัดให้มีทีมงานให้บริการข้อมูลด้านภาษีแก่ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้มีการหารือร่วมกับสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ถึงแนวทางในการเชื่อมโยงการให้บริการ โดยเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านเลขหมาย 1178 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสามารถติดต่อมายัง GCC1111 เพื่อขอใช้บริการได้เช่นกัน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะได้มีการพิจารณาทำความตกลงในการพัฒนาการให้บริการร่วมกันต่อไป” นางจีราวรรณ กล่าว

ปัจจุบัน GCC 1111 ได้เปิดบริการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานที่ เลขหมายเพื่อการติดต่อ และรับเรื่องร้องเรียน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อได้ใน 4 ช่องทาง คือ โทรศัพท์หมายเลข 1111 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล์ contact_1111@gcc.go.th เว็บไซต์ www.gcc.go.th และ โทรสารหมายเลข 1111

“กระทรวงไอซีที ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปใช้บริการสอบถามข้อมูลจาก GCC 1111 ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และบริการจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเลขหมาย GCC 1111 เพียงเลขหมายเดียว”

View :995

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.