Home > Press/Release, Seminar > ประชาสัมพันธ์งาน “Thailand’s Network Security Contest 2011”

ประชาสัมพันธ์งาน “Thailand’s Network Security Contest 2011”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2011 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน โดยไม่จำกัดคณะ หรือภาควิชา กลุ่มละ 3 คน

2. มีความสนใจทางด้านไอที

3. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ

4. ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบัน (ในระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป)

การรับสมัคร (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2554)

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบันมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำกัด คณะ หรือ ภาควิชา ทีมละ 3 คน

ให้ทุกๆ ทีมที่สมัครเข้ามานั้น จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังนี้

1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

3.หนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัดว่าเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในสถาบัน

นั้นๆ จริง

ผู้สมัครสามารถเข้าไป Download ใบสมัครได้ที่ www.tcs.co.th และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาได้ที่คุณจิรฉัตร สุวรรณชนะ
บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 127/20,22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม 6 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

(คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิรางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น)

หมายเหตุ วัน-เวลา ที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

View :2459

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.