Home > 3G, Press/Release, Technology > ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุน48,940 ล้านบาทกลุ่มทรู

ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุน48,940 ล้านบาทกลุ่มทรู

ลงนามสัญญาสินเชื่อร่วมกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยมี จำกัด (มหาชน) และ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้เงินกู้หลัก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้เงินกู้ร่วมจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น 48,940 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจสื่อสารไร้สายกลุ่มทรู และชำระคืนหนี้สินเดิมบางส่วน รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มทรู

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มทรูให้ความไว้วางใจธนาคารอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มทรูตามยุทธศาสตร์ระยะยาวของกลุ่มในการเป็นผู้นำด้าน Convergence การสนับสนุนธุรกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยธนาคารเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกลุ่มธุรกิจไร้สาย (wireless) ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจัดโครงสร้างทางธุรกิจและทางการเงินที่เหมาะสมเพี่อช่วยให้กลุ่มทรูสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงเป็น Lead Arranger ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพื่อการให้บริการด้าน 3G

ซึ่งการลงทุนสนับสนุนด้านการเงินจำนวน 48,940 ล้านบาทแก่กลุ่มทรูในครั้งนี้ จะเสริมศักยภาพให้กลุ่มทรูสามารถเดินหน้าให้บริการ 3G ระบบ HSPA อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการยกระดับพัฒนาไปสู่บรอดแบนด์ไร้สายอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเป็นประโยชน์แก่กลุ่มทรูซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน convergence มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ธนาคารขอขอบคุณธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรในการให้เงินกู้ร่วมกับธนาคารในครั้งนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าให้การสนับสนุนสินเชื่อกับทุกภาคส่วน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่กลุ่มทรู ซึ่งมียุทธศาสตร์ระยะยาวที่ชัดเจนในการเป็นผู้นำด้าน Convergence การลงทุนในครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจสื่อสารไร้สายและบริการ 3G ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าครอบคลุมเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน ผู้บริโภคในการสื่อสาร และเข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ขอขอบคุณกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ให้เงินกู้ร่วมคือธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ให้ความวางใจสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มทรู รวมทั้งเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนไทย ตลอดจนพร้อมร่วมผลักดันธุรกิจโทรคมนาคมไทยให้ก้าวทันโลก โดยมีมูลค่าเงินสนับสนุนครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 48,940 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี และเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบางส่วนจะนำไปชำระคืนหนี้สินเดิม ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการลงทุนธุรกิจสื่อสารไร้สายของกลุ่ม เพิ่มศักยภาพโครงข่ายและขีดความสามารถการเข้าถึงให้ครอบคลุมเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ได้ทัดเทียมกัน

View :1011

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.