Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที จับมือ มศว ประสานมิตร พัฒนาความรู้ด้านไอซีทีให้บุคลากร

ก.ไอซีที จับมือ มศว ประสานมิตร พัฒนาความรู้ด้านไอซีทีให้บุคลากร

September 29th, 2011 Leave a comment Go to comments

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในศาสตร์สาขาอาชีพอื่นๆ ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมถึงนวัตกรรมอย่างยั่งยืนมั่นคง

ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารและการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนและขยายผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสาร และการสร้างนวัตกรรมของทั้งสององค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม

สำหรับขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 6 เรื่อง คือ 1.ร่วมกันส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กรให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ในภาคปฏิบัติ 2.ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในทุกรูปแบบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกงาน 3.ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยการจัดกิจกรรม และ/หรือโครงการที่สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตลอดจนการวิจัยที่มีคุณภาพ 4.ร่วมกันจัดสรรและใช้ผลงาน และ/หรือ องค์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรม และ/หรือ โครงการที่ให้บริการและการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 5.ร่วมกันจัดสรรและใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครือข่ายสารสนเทศของทั้งสององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6.ร่วมกันประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 2 ปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2556

“การลงนามในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จรวมทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน นิสิต/นักศึกษา และชุมชนในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตประจำวันและอาชีพของชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ระหว่างกันอีกด้วย” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

View :1267

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.