Home > Cloud Computing, Press/Release, Technology > ๕ พันธมิตร ร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์การคำนวณสมรรถนะสูงระดับชาติ

๕ พันธมิตร ร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์การคำนวณสมรรถนะสูงระดับชาติ

September 29th, 2011 Leave a comment Go to comments

๕ พันธมิตรประกาศความร่วมมือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงพร้อมการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายกริด มุ่งหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์การคำนวณสมรรถนะสูงระดับชาติ เพื่อรองรับโครงการการวิจัย e-Science ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากๆ เช่น ข้อมูลจีโนม ข้อมูลสภาพอากาศ จนถึงข้อมูลจากเครื่องเร่งอนุภาคขององค์กรวิจัยระดับนานาชาติอย่างเซิร์น นักวิจัยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ทำการศึกษาวิจัยสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน การจัดการทรัพยากรน้ำ การเกษตร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ จนไปถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่าง ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของชาติ และ รองรับการวิจัยที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

๕ หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์การคำนวณสมรรถภาพสูงระดับชาติ เพื่อรองรับการวิจัย e-Science หรือโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการ e-Science เป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะนักวิทยาศาสตร์ไทยตามเสด็จฯ ไปเยือนองค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือเซิร์น ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการทดลองเครื่องเร่งอนุภาคที่ทำหน้าที่บังคับให้อนุภาคชนกันที่ความเร็วสูง ใกล้เคียงความเร็วแสง ซึ่งมีค่าประมาณ ๓ แสนกิโลเมตรต่อวินาที เพื่อค้นคว้าความเข้าใจทางฟิสิกส์พื้นฐานว่า สสารต่างๆ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีอันตรกิริยา (interaction) ต่อกันอย่างไร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยนี้ จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือระหว่าง เซิร์น กับ ประเทศไทย โดยประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานความร่วมมือระหว่างเซิร์นกับประเทศไทยขึ้น ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีคณะย่อยหนึ่งชุดซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริในการจัดตั้งกริดคอมพิวติ้ง สำหรับเชื่อมโยงกับเซิร์น โดยเรียกว่า National e-Science Infrastructure Consortium ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระดับชาติ”

จุดเริ่มต้นจากความร่วมมือ ๕ หน่วยงานพันธมิตร โดยใช้งบประมาณของตนเองในการลงทุนจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของแต่ละหน่วยงาน แล้วเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกริด โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium เพื่อเชื่อมโยงไปที่เซิร์น ในการดึงข้อมูลมาทำวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาค และในขณะเดียวกันก็จะให้เซิร์นใช้ทรัพยากรของเราเช่นกัน นอกจากนี้หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะสามารถใช้ทรัพยากรในโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium มาทำการวิจัยพัฒนาตามความต้องการของประเทศไทยด้วย อาทิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เรื่องทรัพยากรน้ำ หรือ การคำนวณอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อให้โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ช่วยยกระดับการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ร่วมมือกับเซิร์น ในการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในสาขาอื่นๆ
ตัวอย่างโครงการวิจัยพัฒนาที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์สมรถนะสูงประกอบด้วย
 worldwide LHG Computing Grid
 ระบบ AliEn GRIเครื่องตรวจหาอนุภาคที่เกิดจากการชนของไอออนหนักของเครื่องเร่งอนุภาค LHG ที่ CERN
 งานวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน วิทยาการและวิศวกรรมเชิงคำนวณด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
 Bee-inspired algorithm for scientific applications
 งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 งานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

View :1832

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.