Home > Press/Release, Technology > ก.ไอซีที เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการ

ก.ไอซีที เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการ

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับกฎกระทรวงตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ภายใต้โครงการพัฒนา ICTและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทุกประเภท ว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านไอซีที และมีโอกาสเข้าถึงไอซีทีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการที่อาจจะขาดโอกาสและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่รอบตัวในปัจจุบัน

“กระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง หรือขอใช้บริการทั้งด้านอุปกรณ์ หรือสื่อต่างๆ ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำโครงการพัฒนา ICT และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทุกประเภทขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการทางด้านการบริการ หรือข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อมูลความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการทุกประเภทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” นายธานีรัตน์ กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงฯ จึงได้จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการขึ้น จำนวน 10 ครั้ง เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ ตามกฎกระทรวงมาตรา 20(6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยการเชิญหน่วยงานองค์กรด้านคนพิการทางการเคลื่อนไหว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความต้องการต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวทางเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง

“กระทรวงฯ เชื่อมั่นว่า กลุ่มคนพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน หากได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนทั้งในด้านความสะดวก และเครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะทางที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ด้านไอซีทีสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่นเดียวกับประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงไอซีทีจากกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา” นายธานีรัตน์ กล่าว

View :1018

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.