Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ก.ไอซีที เปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงถวายความจงรักภักดีในปีแห่งมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ว่า เนื่องในโอกาส ปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอถวายความจงรักภักดีด้วยการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security Operation Center : CSOC ขึ้น เพื่อดำเนินภารกิจในการปกป้องดูแลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์และสังคมเครือข่ายที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ตลอดจนปกป้อง ดูแลเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย

“การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงฯ ที่จะต้องสนองนโยบายดังกล่าว และดำเนินการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเครือข่าย หรือ Social Network บนโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการผ่านทาง ศูนย์ CSOC ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินงานจากรัฐบาลชุดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเอาไว้” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

ด้าน นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ CSOC ที่จัดตั้งขึ้นนี้ เป็นการต่อยอดการดำเนินงานเดิมที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในชื่อว่า ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต หรือ ISOC นั้น ซึ่งศูนย์ CSOC นี้ นอกจากจะมีภารกิจในการปกป้องดูแลสถาบันหลักของประเทศ และประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายต่างๆ อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังขอถวายความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการจัดทำ “โครงการถวายพระพรออนไลน์” ผ่าน www.welovekingonline.com เพื่อเป็นช่องทางให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมลงนามถวายพระพร และเลือก e-postcard ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีทั้งหมด 9 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะนำเสนอวิดีโอสารคดีชุด “ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” อันเป็นสารคดี ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จากนั้นสามารถเลือกคำถวายพระพรที่ถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ที่มีให้เลือก 5 ข้อความ ได้แก่ 1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 2. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ 3. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน 4. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน และ 5. ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

กระทรวงฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและทุกภาคส่วน ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผ่านเว็บไซต์ www.welovekingonline.com เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดปี 2554 นี้

View :1278

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.