Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที ร่วมประชุม ASEAN TELMIN ครั้งที่ 11

ก.ไอซีที ร่วมประชุม ASEAN TELMIN ครั้งที่ 11

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 ว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมฯ หรือ The 11th ASEAN Telecommunications and IT Ministers’ Meeting : 11th TELMIN ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) ในปีแรก ซึ่งมีโครงการรองรับการดำเนินงานจำนวน 17 โครงการ ได้แก่ โครงการอาเซียน ซีไอโอ ฟอร์รั่ม (ASEAN CIOs Forum) โครงการรางวัลไอซีที อาเซียน (ASEAN ICT Awards) โครงการความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) โครงการการนำไอซีทีมาใช้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ICT Adoption by SMEs) โครงการเขตพื้นที่กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในอาเซียน (ASEAN Broadband Corridor) เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาไอซีทีเพื่อมุ่งสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 450,000 เหรียญสหรัฐฯจากกองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund) เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ระหว่างปี 2555 – 2556 ด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับรอง แถลงการณ์เนปิดอว์ “Nay Pyi Taw Statement on ICT: an Engine for Growth in ASEAN” ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินความร่วมมือร่วมกันในเรื่องต่างๆ อาทิ 1.ข้อริเริ่มตามแผนแม่บท AIM 2015 2.พัฒนาสภาพแวดล้อมและนโยบายที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดตั้ง ASEAN Broadband Corridor 3.ศึกษามาตรการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์ระหว่างอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.ส่งเสริมความร่วมมือที่ก้าวหน้าในเรื่องการบริหารจัดการคลื่นความถี่ 5.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 6.การสื่อสารในสภาวการณ์ฉุกเฉิน และ 7.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที เป็นต้น

“ในส่วนของประเทศไทยได้หยิบยกความสำคัญด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้วยการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาของไทยที่ได้รับอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

นอกจากนั้น รัฐมนตรีอาเซียนยังได้ประชุมหารือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) โดยในการหารือดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนอาเซียนให้มีการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที รวมทั้งแนวปฏิบัติตามแผนแม่บท AIM 2015 ทั้งนี้ คู่เจรจาจะสนับสนุนอาเซียนในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านต่างๆ ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure) 2.เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Broadband Wireless Mobile) 3.การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 4.ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) และ 5.การประยุกต์ใช้ไอซีทีและความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที (ICT Applications and Security)

“สำหรับประเทศไทยได้มีการหารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีไอซีทีจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงรองเลขาธิการ ITU โดยประเด็นหลักที่หารือคือ 1.การให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนโดยอาศัยไอซีที 2.ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ 3.แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ซึ่งจะมีการมอบหมาย ผู้ประสานงานให้ดำเนินการตามความร่วมมือต่างๆ ที่ได้หารือไว้กับประเทศคู่เจรจาดังกล่าวต่อไป” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

View :918

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.