Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที จับมือ 3 หน่วยงานพัฒนาการใช้ ICT ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ก.ไอซีที จับมือ 3 หน่วยงานพัฒนาการใช้ ICT ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารให้กับประชาชนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท

“กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชนของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3 หน่วยงาน คือ สสค. สวทช. และ สกว. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขึ้น เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น โดยบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จะเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ และยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 4 หน่วยงาน ให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถทางวิชาการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระหว่างกันอีกด้วย

ด้าน นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการต่อเชื่อมถึงกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกไปยังพื้นที่ทุรกันดารหรือเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลต้นแบบการทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่ได้มีการวิจัยพัฒนาไว้ในพื้นที่นำร่องต่างๆ ของทั้ง 4 หน่วยงาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการเชิงพื้นที่ในเรื่องเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ และเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการจัดการเชิงพื้นที่ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ” นางจีราวรรณ กล่าว

สำหรับสาระสำคัญๆ ของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ก็คือ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับทิศทางความร่วมมือทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วม 4 หน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและกำกับทิศทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงฯ กับ สสค. สวทช. สกว. และองค์กรเครือข่ายภาคี รวมทั้งวางแผนผลักดันโครงการความร่วมมือที่มีความสำคัญให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ในระบบงานประจำของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว นอกจากนี้ยังจะร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการระดับมหภาคทั้งในเชิงองค์กรและกลไกทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ขึ้นมารองรับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กและประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมในระยะยาวอีกด้วย

View :877

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.