Home > Cloud Computing, Technology > เชื่อมั่น UIH บริการอย่างมีคุณภาพในทุกสถานการณ์

เชื่อมั่น UIH บริการอย่างมีคุณภาพในทุกสถานการณ์

วางแผนความพร้อมรับมืออุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยมาตรการระดับสูงสุดสำหรับทุกเหตุการณ์ เพื่อปกป้องโครงข่ายสื่อสารของลูกค้าทุกราย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดภัยพิบัติ พร้อมทำงานหนักอยู่เคียงข้างเพื่อให้คำปรึกษา และดำเนินการ จากประสบการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั่วประเทศใน 2 ปีที่ผ่านมา

ด้วยสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างกระทันหันสร้างความเสียหายต่อสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเป็นอย่างมาก จากความไม่แน่นอนของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานี้ การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นความสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ “UIH” ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการ เตรียมความพร้อม และการจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ตลอดจนการจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากเกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรง UIH สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมกับอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อเป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านโครงข่ายสื่อสารในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของ UIH สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น โดย พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า

“เราต้องวางมาตรการและมาตรฐานในส่วนของการจัดการในภาวะวิกฤติ หรือ Crisis Management และทบทวนแนวการปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Management (BCM) โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โดยนำมาตรการที่เหมาะสมที่ได้วางไว้มาใช้กับสำนักงานและชุมสายของ UIH ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดผล กระทบกับลูกค้าของ UIH ทั้งโครงข่ายสื่อสาร อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการ Data Center ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว เรายังได้ดูแลลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติ ในการยกระดับการเชื่อมต่อของ DR site ของลูกค้า ให้เป็นสำนักงานใหญ่ชั่วคราวอย่างทันท่วงที ทีมงาน UIH พร้อมจะเป็นเสมือนทีมงานของลูกค้า

โดยแบ่งปันประสบการณ์ในรูปแบบการให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนกับลูกค้า โดยไม่ได้แบ่งว่าเป็น Network ของ UIH หรือ Network ของลูกค้า แต่เราจะมองเป็นองค์รวมว่าเป็น Network ของเราทั้งคู่ เพื่อช่วยกันและกันในการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อจัดการด้าน Network ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปโดยไม่สะดุด

จากประสบการณ์ในการดำเนินการตามแผนการ BCM ที่ UIH เราได้วางแผนล่วงหน้ากันเอาไว้แล้วนั้น ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างดีว่าการทำ BCM ทำให้เรามีความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลงเป็นอย่างมาก และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบทเรียนจากวิกฤติมหาอุทกภัยที่ผ่านมาจะเกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ UIH พร้อมที่ยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์อย่างมุ่งมั่นให้ลูกค้าจะผ่านทุกวิกฤติไปได้ครับ”

และยังทิ้งท้ายอีกว่า “โดยทั้งหมดนี้ UIH มุ่งหวังให้ธุรกิจของลูกค้าทุกรายสามารถดำเนินการได้อย่าง ราบรื่น ไม่สะดุด และไว้วางใจใช้บริการของ UIH ตลอดไป โดยเราสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคุณในทุกสถานการณ์”

View :1942

Related Posts

Categories: Cloud Computing, Technology Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.