Home > Press/Release, Seminar > ประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network: APAN ครั้งที่ 33

ประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network: APAN ครั้งที่ 33

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย : ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.55 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่น่าสนใจคือการแสดงสดข้ามสามทวีป (Dance Dancing Across Oceans – Three Continent Networked Music and Dance Performance จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ Chiang Mai/Thailand, Barcelona/Spain, Salvador/Brazil and Daejeon/Korea ซึ่งจะร่วมแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในบทเพลงเดียวกัน โดยมีการถ่ายทอดสดแบบความละเอียดสูง (High definition video, HD) โดยที่ระยะห่างของสามทวีปมิได้เป็นอุปสรรค

สนใจลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.apan.uni.net.th หรือ http://www.apan.net/ โทร. 0-2354- 5678

Highlight activity on APAN

ในโลกปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า ยุคไซเบอร์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายและไร้ขีดจำกัด ข้อมูลถูกแปลงจากระบบ “อนาล็อก” เป็น “ดิจิตอล” การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนากลายเป็นการสื่อสารยุคดิจิตอลไปในทุกๆ ด้านไม่เว้นแม้แต่ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งได้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนไปพร้อมกันแม้อยู่กันคนละทวีป

ดังนั้นการแสดงในวันนี้ จึงเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการแสดงสดข้ามสามทวีป (Dance Dancing Across Oceans – Three Continent Networked Music and Dance Performance จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ Chiang Mai/Thailand, Barcelona/Spain, Salvador/Brazil and Daejeon/Korea ซึ่งจะร่วมแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในบทเพลงเดียวกัน โดยมีการถ่ายทอดสดแบบความละเอียดสูง (High definition video, HD) โดยที่ระยะห่างของสามทวีปมิได้เป็นอุปสรรค ทั้งนี้เพราะการแสดงครั้งนี้ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชนิดพิเศษ ที่เรียกว่าเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (Research Education Network, REN) ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป ทั้งนี้เพราะการแสดงต้องมีการปฎิสัมพันธ์กับแบบทันทีทันใด (Real time) เพื่อไม่ให้การแสดงต้องสะดุด ดังนั้นคุณภาพของภาพและเสียงจะต้องดีมาก รวมทั้งจะต้องมีระยะเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาจึงไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและคุณภาพของระบบเครือข่าย

ในการแสดงนั้นจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษ คือกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง (HD) ถึง 2 ตัว โดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อภาพแบบ Real-time จากนั้นก็จะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Multi-conferencing Unit, MCU) ชนิดพิเศษที่รองรับความละเอียดสูง เพื่อให้นักแสดงทั้งสามประเทศสามารถเห็นนักแสดงร่วมในแต่ละประเทศพร้อมกัน ภาพและเสียงที่มีความละเอียดสูงนั้นจะมีขนาดของข้อมูลใหญ่มากซึ่งไม่สามารถที่จะส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาได้ ดังนั้นจึงมีการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (REN) โดยเชื่อมโยงระหว่าง เครือข่าย ThaiREN โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นแกนหลัก จากนั้นจะเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย TEIN (Trans Eurasia Information Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอชีย โดยการันตีขนาดความเร็วอินเทอร์เน็ตของทั้ง 3 ประเทศๆ ละ ไม่น้อยกว่า 200 Mbps

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงในยุคดิจิตอลนั้นเอง การแสดงนี้จะเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละทวีป ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยใช้เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (REN) ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยง application ต่างๆ เช่น การแสดง การแพทย์ และอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคตต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เช่นเดียวกัน

View :1294

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.