Home > Press/Release, Technology, Telecom, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที ร่วมเป็นเจ้าภาพ ITU Workshop on Emergency Communications and Information Management

ก.ไอซีที ร่วมเป็นเจ้าภาพ ITU Workshop on Emergency Communications and Information Management

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม on ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม on Emergency Communications and Information Management ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี องค์การระหว่างประเทศด้านการจัดการภัยพิบัติ และหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชนด้านโทรคมนาคม และ ICT

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และกรณีศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับทราบถึงวิธีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการภัยพิบัติ และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนเนื้อหาของการประชุมฯ จะครอบคลุมประเด็นสำคัญ คือ นโยบายและกรอบการบริหารจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อเอื้อต่อการสื่อสารในกรณีเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการรับมือภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินภายในองค์กร รวมถึง business continuity plan

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารจัดการสารสนเทศและรายการสิ่งของในเหตุภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศด้วย โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ผู้แทนจากประเทศสมาชิก ITU ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การระหว่างประเทศที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติและการสื่อสารในกรณีเหตุฉุกเฉิน

View :1314

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.