Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที ระดมความคิดเห็น 20 หน่วยงานวางแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลด้านไอซีทีแก่คนพิการ

ก.ไอซีที ระดมความคิดเห็น 20 หน่วยงานวางแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลด้านไอซีทีแก่คนพิการ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 10 ตามกฎกระทรวงมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ภายใต้โครงการพัฒนา ICTและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการทุกประเภท ว่า กระทรวงฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และมีโอกาสเข้าถึงICT อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงไปกลุ่มคนพิการที่ขาดโอกาส และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่รอบตัวในปัจจุบัน โดยกระทรวงฯ เชื่อมั่นว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาสังคม และประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน หากแต่จะต้องมีการส่งเสริม และสนับสนุนด้านความสะดวก และเครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะทางที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการทุกประเภทได้อย่างทั่วถึง

​ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนา ICT และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการทุกประเภท เพื่อกำหนดให้มีกรอบแนวทางเชิงนโยบาย โดยมีการจัดเวทีสำหรับระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความต้องการต่าง ๆ รวม ไปถึงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันประกอบด้วยผลการดำเนินงานที่ได้จากโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดแนวทาง เชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง

​“ในการดำเนินโครงการพัฒนา ICT ฯ นี้ กระทรวงฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการทางด้านการบริการ หรือข้อมูลข่าวสาร จากองค์กรคนพิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อมูลความต้องการของคนพิการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการทุกประเภทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นจำนวน 10 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข้อคิดเห็นที่ช่วยพัฒนาการใช้ ICT ให้กับคนพิการ รวบรวมข้อมูล และให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ ตามกฎกระทรวงในมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 โดยได้เชิญหน่วยงานองค์กรด้านการวิจัยและเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวม 20 หน่วยงาน

View :755

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.