Home > Press/Release > “IT Manager Friend Book” จากซีเอส ล็อกซอินโฟ เพื่อนข้างกายคนที่ต้องการเข้าใจเรื่องไอที!!!

“IT Manager Friend Book” จากซีเอส ล็อกซอินโฟ เพื่อนข้างกายคนที่ต้องการเข้าใจเรื่องไอที!!!


“IT Manager Friend Book” หนังสือที่ทางคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร ได้เขียนขึ้นแทนที่จะเขียนในเชิงวิชาการซึ่งอ่านแล้วเข้าใจยากและไกลตัว ทางทีมจึงเขียนจากประสบการณ์จริงที่ได้พบเห็นในการให้บริการลูกค้า เนื้อหาภายในเล่มนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร รวมทั้งเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน โดยนำเสนอเรื่องราวในเชิงบูรณาการ คือ รวมเอาการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการพิจารณาด้าน Technology และการบริหารจัดการด้าน Network, System, Security และ Business Continuity แบบองค์รวม ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะสามารถสร้างความเข้าใจทางด้านไอซีทีให้กับผู้อ่าน และผู้ที่ต้องการใช้งานมากขึ้น มุ่งหมายให้หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนข้างกายคนที่ต้องการเข้าใจเรื่องไอที!!! โดยทางบริษัทขอมอบเงิน 100 บาท ให้กับมูลนิธิพระดาบสต่อการขายทุกๆ 1 เล่ม เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศล มีจัดจำหน่ายที่ ซีเอ็ด บุ๊ค ,B2S,แพร่พิทยา,นายอินทร์,ศูนย์หนังสือจุฬา ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล หรือสอบถามได้ที่ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ 02-2638000 ต่อ 2029

View :1117

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.