Home > Internet > ก.ไอซีที เชิญร่วมการทดสอบ World IPv6 Launch

ก.ไอซีที เชิญร่วมการทดสอบ World IPv6 Launch

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ภายหลังจากกระทรวงไอซีที ได้ประกาศนำประเทศไทยสู่ IPv6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการหมดลงของหมายเลข IPv4 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคแรกของโลก ซึ่งจะทำให้การขยายตัวและการบริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคนี้ประสบปัญหาอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (Next Generation Internet หรือ IPv6) ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตในอนาคตสามารถทำงานร่วมกันบนเครือข่าย IPv6 และ IPv4 ได้

“การเข้าสู่ IPv6 นับเป็นการ upgrade อินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ให้ได้ผลที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการและวางแผนอย่างเป็นระบบ” นางจีราวรรณ กล่าว

โดยตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ มาตรการ 4.1 การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการใช้ ICT ในการบริหารและบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณาการ โดยกำหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโทคอลรุ่น 6 หรือ IPv6 ได้ภายใน ปี 2555

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ให้เป็นบริการที่มีความสำคัญเทียบเท่าบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยต้องมีการพัฒนาโครงข่าย บรอดแบนด์อย่างทั่วถึง เพียงพอ รวมทั้งให้บริการในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ตลอดจนครอบคลุมประชากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2558 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ภายในปี 2563 พร้อมกันนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น นโยบาย Free WiFi นโยบาย One Tablet Per Child และการสนับสนุนให้เกิด 3G และ LTE เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมกับสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ วางแผนการดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2554 – 2555) ดำเนินการประเมินความพร้อมของเครือข่าย สร้างเครือข่ายการทดสอบ IPv6 ของประเทศ ดำเนินการทดสอบ IPv6 และดำเนินการฝึกอบรมแก่บุคลากร รวมถึงผู้ให้บริการการสื่อสารอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ตลอดจนประกาศแผนปฏิบัติการ IPv6 ซึ่งยึดตามแผนปฏิบัติการ IPv6 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ (พ.ศ. 2556 – 2558) จะดำเนินการเปลี่ยนถ่ายจากเครือข่าย IPv4 ไปยังเครือข่ายที่สนับสนุนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 ในเครือข่ายและบริการภาครัฐ รวมถึงดำเนินการให้เครือข่าย IPv6 เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และจัดให้มีการทดสอบบริการอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย IPv6 เพื่อให้แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีมาตรฐานและความมั่นคง นอกจากนี้ยังร่วมผลักดันและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวด้วย

ในการดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดการทดสอบในงาน Day ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนมีความตระหนักในปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP โดยผู้ร่วมงานครั้งนั้นได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ หน่วยงานส่วนใหญ่มีความพร้อมและจะเริ่มใช้งาน IPv6 ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากอุปสรรคในด้านความพร้อม ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่หน่วยงานต่างๆ ถึงร้อยละ 70 มีความกังวลว่าอาจจะไม่รองรับการทำงานบนเครือข่าย IPv6

สำหรับในปีนี้ทั่วทั้งโลกได้พร้อมใจกันให้บริการผ่านเครือข่าย IPv6 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ภายใต้ชื่อว่า World IPv6 Launch โดยในวันดังกล่าวทั้ง Google, Facebook, Yahoo และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ รวมถึงผู้ค้าอุปกรณ์ และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจะเริ่มให้บริการผ่านเครือข่าย IPv6 ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่เป็นเพียงการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ปิดการใช้งาน IPv6
“ในส่วนของรัฐบาลจะมีการนำบริการภาครัฐเข้าร่วมทดสอบความพร้อมในวัน World IPv6 Launch ดังกล่าวด้วย โดยมีหน่วยงานที่ประสงค์เข้าร่วมทดสอบแล้วจำนวน 33 หน่วยงาน นอกจากนี้ หลังจากวันเริ่มทดสอบ World IPv6 Launch 2012 แล้ว จะจัดให้มีงาน Thailand IPv6 Conference Day 2012 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เพื่อนำผลและประสบการณ์ในการทดสอบดังกล่าวทั้งจากภาครัฐและเอกชน มานำเสนอและแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจร่วมทดสอบ IPv6 กระทรวงฯ ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ IPv6 ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipv6.ega.or.th และ http://www.worldipv6launch.org” นางจีราวรรณ กล่าว

View :909

Related Posts

Categories: Internet Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.