Home > ebook, Tablet > ก.ไอซีที ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของไทยให้ ก.ศึกษาธิการ

ก.ไอซีที ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของไทยให้ ก.ศึกษาธิการ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ว่า กระทรวงไอซีที ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับประเทศไทย ตามนโยบายหลักของกระทรวงฯ ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยกระทรวงฯ ได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวแล้วเสร็จ และพร้อมทำการเผยแพร่หลักสูตรฯ นี้ให้ทั่วถึงในวงกว้าง เพื่อใช้ยกระดับความรู้และพัฒนาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีในอาเซียนอีกทางหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ได้พัฒนาในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงฯ จึงได้จัดให้มีพิธีส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อช่วยกันเผยแพร่หลักสูตรที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วออกไปสู่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ด้าน นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนี้ เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้งยังสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

“ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งนี้ ได้มีการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสังคมไทย โดยได้รับการอนุเคราะห์จากบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทย ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2. รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 6. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 8. ดร.ประสบโชค ประมงกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 9. นายอริยะ พนมพยงค์ ผู้จัดการบริษัท Google ประจำประเทศไทย และนายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และเว็บมาสเตอร์ www.thaigoodview.com” นายสมบูรณ์ กล่าว

View :1096

Related Posts

Categories: ebook, Tablet Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.