Home > Technology, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT วางแนวทาง และนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไทย

ก.ไอซีที ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT วางแนวทาง และนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไทย

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งขึ้นตามข้อเสนอของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ICT ได้พัฒนาทั้งบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ตลอดจนประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณากำหนดแผนเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม ICT ของไทยให้มุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครั้งแรกนี้ ได้มีการพิจารณาในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การมหาชน) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ในเชิงคุณภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย รวมทั้งปัญหาการขาดหน่วยงานหลักในการบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของประเทศ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบงานเอื้อต่อ การดึงทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นบริการสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไร

สถาบันพัฒนาบุคลากร ICT นี้ จะทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งในส่วนของ IT และ Non IT รวมถึงบุคลากรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ และเน้นการต่อยอดจากสถาบันการศึกษาปกติ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถทำงานได้ทันที พร้อมกันนี้ยังช่วยวางแผนกำลังคนด้าน ICT เพื่อกำหนด demand ของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ICT ทั้งปริมาณและคุณภาพ ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อการ Retrain บุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางผลักดันโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบาย Smart Thailand ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย Smart Thailand เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศด้าน ICT ที่สอดรับกับนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ และกรอบนโยบาย ICT 2020 ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องผลักดันภารกิจในหลายๆ ส่วนงาน โดยหนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมการใช้งานบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ให้เกิดประโยขน์สูงสุด และโครงการ Smart City ที่ได้คัดเลือกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องของเมืองต้นแบบในการบริหารงาน e-Government เต็มรูปแบบ

View :925

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.