Home > Technology > สวทช.และซีเกทจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเยาวชน เยาวชนจากทั่วประเทศจะเข้าร่วมค่าย เป็นระยะเวลา 3 วัน ในเดือนกันยายน

สวทช.และซีเกทจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเยาวชน เยาวชนจากทั่วประเทศจะเข้าร่วมค่าย เป็นระยะเวลา 3 วัน ในเดือนกันยายน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2555 ณบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ กล่าวว่า“พันธกิจหลักข้อหนึ่งของ คือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้การสร้างเครือข่ายพันธมิตรมาช่วยในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลาย สวทช.จึงเสนอความคิดเกี่ยวกับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทางบริษัทซีเกทฯเนื่องจากมองว่า บริษัทซีเกทฯ
เป็นบริษัทที่มีความทันสมัยและมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญโดยในกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ สวทช.และบริษัทซีเกทฯตระหนักดีว่าการพัฒนาทักษะของเยาวชนอายุ 10-13 ปีเพื่อให้มีความเข้าใจในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีในอนาคตก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนากำลังคนในศาสตร์ที่สำคัญเหล่านี้

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมค่ายดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรมทดลองด้านวิทยาศาสตร์การประกอบหุ่นยนต์ เพื่อนรอบตัวแนะนำเทคนิคเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างไรให้ฉลาดกิจกรรมสร้างที่ชาร์ตแบตจากโซลาร์เซลล์ และเวิร์คช็อปต่าง ๆเพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้สามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆโดยเยาวชนจะได้เรียนรู้บทเรียนที่มีคุณค่าเหล่านี้จากนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่ของสวทช.และพนักงานซีเกทตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่นๆที่มุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชน สร้างเจตนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์จนนำไปสู่การเริ่มต้นศึกษาต่อไปในอนาคตนอกจากการเรียนรู้ทางเทคโนโลยียังมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ
เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยและไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมนุษย์อีกต่อไป ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้อง การเรียนรู้ถึงสาเหตุก็จะช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากมหันตภัยหรือลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ายเยาวชนนี้จะสร้างความตระหนักและตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เยาวชนทั้งนี้ทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขาและครอบครัวเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปิดตัวค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างซีเกทกับสวทช.ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งซีเกทเชื่อมั่นว่ากิจกรรมค่ายนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนไทยการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจะไม่จำกัดเฉพาะทางด้านทฤษฎีแต่จะฝึกให้เยาวชนทดลองและเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงอันมีค่าแก่การต่อยอดความรู้ของเยาวชนไทยและจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าค่ายไปในแนวทางที่ดีเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายนี้” ซีเกทมีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชนและนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้และทดลองและได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพผู้ซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ปกครองและนักเรียนอายุ 10-13 ปี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม“” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2529-7100 ต่อ 77215

View :1061

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.