Home > Press/Release > รมว.ไอซีที ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (TELMIN 9)

รมว.ไอซีที ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (TELMIN 9)

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (TELMIN 9) ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ 21 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคมีการขับเคลื่อนด้าน ICT อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และยั่งยืน โดยที่ประชุม TELMIN 9 ได้มีการพิจารณารับรองปฏิญญา เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg Declaration) ในหัวข้อ “การสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีได้เป็นผู้แทนประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “Shaping Priority Areas for the Future ICT Cooperation” ในระหว่างการประชุม Session ที่ 4 ซึ่งประเทศไทยได้เสนอประเด็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้าน ICT ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Bridging the Digital Divide) ความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity) และเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (International Cooperation)

View :825

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.