Home > Technology, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เตรียมพร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐสู่ Smart Thailand

ก.ไอซีที เตรียมพร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐสู่ Smart Thailand

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐสู่ ว่า รัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้มี “ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage)” และ “รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก (Globalization)” และเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งเรื่องของ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หรือ ICT ก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่

“จากการศึกษาของ World Economic Forum พบว่าอันดับความพร้อมใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 อยู่ที่อันดับ 59 ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 ที่อยู่ในอันดับ 37 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กลับมีอันดับที่ดีขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาด้าน ICT ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบการใช้งาน (Applications) รวมทั้งบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค Digital economy” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

ด้าน นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้มี “ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน” และ “รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก” อาทิ ASEAN Economics Community 2015 หรือ AEC 2015 ซึ่งต้องใช้ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หรือ ICT มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Smart Thailand ด้วยความมุ่งหมายหลัก คือ ให้มีการใช้ ICT นำพาความเจริญเข้าสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศ สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้กลยุทธ์สำหรับการขับเคลื่อนประเทศประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กระทรวงฯ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเพื่อก้าวไปสู่ Smart Thailand ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐต่อการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในลำดับต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ก็คือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 120 คน เกี่ยวกับการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่ Smart Thailand และนำความคิดเห็นที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Data Center Consolidation) ส่วนกิจกรรมภายในงานประชุมสัมมนาฯ จะมีการบรรยายหัวข้อ “Smart Thailand” และการเสวนาเรื่อง “Data Center Consolidation แนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐสู่ Smart Thailand” ด้วย

View :924

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.