Home > Press/Release > คำแถลงจากดีแทค

คำแถลงจากดีแทค

28 สิงหาคม 2555- บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ MPLS Signaling Router หนึ่งเครื่อง ในจำนวนอุปกรณ์ MPLS Signaling Router จำนวนหลายคู่   ที่ใช้งานอยู่ที่ศูนย์ Switching Center รังสิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าของ    ดีแทคประมาณ ร้อยละ 20 ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 65 นาที (ระหว่าง 11.06 น. ถึง 11.26 น. และ 12.00 น. ถึง 12.45 น.)

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริการต่างๆได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อลูกค้าของเราสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

View :892

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.