Home > Science > ก.วิทย์แถลง 5 ยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยี หวังเป็นผู้นำการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของอาเซียน ตั้งเป้าผลักดันงบ S&T เป็น 1% ของ GDP

ก.วิทย์แถลง 5 ยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยี หวังเป็นผู้นำการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของอาเซียน ตั้งเป้าผลักดันงบ S&T เป็น 1% ของ GDP

21 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา : นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล รัฐนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “เมทัลเล็กซ์ นาโน ฟอรัม 2012 ภายใต้แนวคิด “The New Cutting-Edge of High Precision Manufacturing Industries” พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “From Plan to Practice: Nanotechnology for the Benefits of Thailand and Mankind” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนาโนเทคโนโลยีมาปรับใช้ กับอุตสาหกรรมโลหะการ ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ และกรณีศึกษาที่มีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นาโนเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในด้านกิจกรรม เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีโลหะการ และการดำเนินงานของ METALEX สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับ การผลักดันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยให้สามารถตอบสนองต่อความ เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะการเป็นผู้นำใน Asean Economic Community (AEC 2015) โดยประเทศไทยเป็น ผู้นำในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตแบบโลหะการ และในปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเครื่องจักร เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูงมาก (High-Precision machinery) การพัฒนาและใช้วัสดุชนิดใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น (new functional nanomaterials)

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพื่อให้สังคมในระดับรากหญ้าอยู่ดีกินดี โดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับ สังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ นาโนเทคโนโลยีก็เป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญและได้รับความ นิยมอย่างกว้างขวาง และเข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกๆ ศาสตร์ เช่น การเกษตร โภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น การใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าไหมกันน้ำและแบคทีเรีย,ระบบการจัดส่งสำหรับวิตามินและเครื่องสำ อางค์,บรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ เป็นต้น ซึ่งจากความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้มีการจัดทำนโยบายนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (2012-2121) ที่ผ่านการอนุมัติจากมติครม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันระดับชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เน้นใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก อันได้แก่ 1.คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทาง การแพทย์และสาธารณสุข 2.การพัฒนาวัสดุ และผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและการผลิต 3.ความมั่นคง ด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนาโนเทคโนโลยี และ 5.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมที่จะผลักดันงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อทำวิจัยและพัฒนา เป็น 1% ของ GDP ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 120 พัน ล้านบาท ในอีกไม่กี่ข้างหน้านี้ โดยต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง การคลัง ในการสร้างแรงจูงใจลดดอกเบี้ยและลดหย่อนภาษี 300% ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายในงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ผ่านกลไกนี้ อย่างทั่วถึง นายวรวัจน์ฯ กล่าว

View :1360

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.