Home > กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เดินสายจัดสัมมนา AEC and MICT Smart Thailand เผยแพร่ความรู้การเปิดตลาดการค้าบริการสาขา ICT ในกรอบอาเซียน แก่ผู้สนใจทั่วประเทศ

ก.ไอซีที เดินสายจัดสัมมนา AEC and MICT Smart Thailand เผยแพร่ความรู้การเปิดตลาดการค้าบริการสาขา ICT ในกรอบอาเซียน แก่ผู้สนใจทั่วประเทศ

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา “ and ” ภายใต้โครงการสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ต่อข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทยในกรอบอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยในกรอบอาเซียน และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาขาการบริการคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี ส่วนครั้งที่ 3 จะจัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งสุดท้ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานสัมมนาฯ ทุกครั้งจะมีการเสวนาในหัวข้อ “ การเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยในกรอบอาเซียน : ประเทศไทยพร้อมหรือไม่” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวด้วย ซึ่งสาระสำคัญของการบรรยายนั้น สรุปความหมายของการค้าบริการที่สามารถเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ (Mode of Supply) ได้แก่ 1) การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) เป็นการบริการจากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดนของประเทศสมาชิกอื่นที่เป็นลูกค้า โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในพรมแดนของประเทศลูกค้า 2) การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขสำคัญ 3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) เป็นการเข้าไปลงทุนตั้งนิติบุคคลประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า เช่น การจัดตั้งสาขา ตัวแทน หรือบริษัท และ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons) เป็นการเข้าไปทำงานประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการชั่วคราวในประเทศลูกค้า ทั้งนี้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกของการค้าสินค้าและบริการระหว่างภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบและวิธีการทำธุรกรรมทางการค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยในส่วนของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยกระตุ้นให้ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบ

“สำหรับกระทรวงไอซีที เป็นผู้ดูแลสาขาบริการโทรคมนาคม บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนโยบายรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ กรอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2554-2563) หรือ ICT 2020 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 และนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่การจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงาน กสทช. เพื่อเตรียมความพร้อมภายในสำนักงานฯ และได้จัดทำเว็บไซต์ http://asean.nbtc.go.th รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินโครงการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และศึกษาผลกระทบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ต่อไป” นายไชยยันต์ฯ กล่าว

View :1299

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.