Home > Technology > ไอบีเอ็มเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา

ไอบีเอ็มเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา


จัดเวิร์กชอปให้ความรู้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการเพื่อสังคม ฉลองครบรอบ 60 ปีไอบีเอ็ม ประเทศไทย พร้อมส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 29 พฤศจิกายน 2555: กลุ่มพนักงานของไอบีเอ็ม จัดเวิร์กชอปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการตลาดและการสื่อสารแก่นักเรียนแก่

อาสาสมัคร 20 คนจากฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของไอบีเอ็มได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ของโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ภายใต้เป้าหมาย 2 ประการคือ หนึ่ง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตลาด ความสำคัญของการตลาดสำหรับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และแนวทางในการส่งเสริมแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสอง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับโครงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือโครงงานในอนาคต

เพื่อฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งไอบีเอ็ม ประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนที่จะสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและสังคมของไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินโครงการอาสาสมัคร Manager and Team Happy Volunteer Program ประจำปี 2555 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาถือเป็นกิจกรรมแรกภายใต้โครงการนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้พนักงานอุทิศเวลา ความรู้ และความเชี่ยวชาญเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคม และในทางกลับกัน ก็จะเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พนักงานของไอบีเอ็ม

ทีมงานของไอบีเอ็มได้ใช้ชุดกิจกรรมจาก On-Demand Community ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดหาทรัพยากรต่างๆ เช่น งานพรีเซนเทชั่น หรือชุดข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้อาสาสมัครจากไอบีเอ็มทั่วโลกสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาและหน่วยงานเพื่อสังคมได้อย่างเหมาะสม ทีมงานดังกล่าวได้จัดฝึกอบรม 1 วันให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน ที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจนในชนบทได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากโครงงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ รูปแบบการศึกษาดังกล่าวจะกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้นอกหลักสูตรและนอกห้องเรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าแนวทางการศึกษานี้จะช่วยให้นักเรียนพร้อมที่จะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

ในการฝึกอบรมเวิร์กชอปในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมภาคสนาม เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยทีมงานอาสาสมัครได้แนะนำให้นักเรียนได้เข้าใจพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานเพื่อสังคม จากนั้นมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้วางแผนและนำเสนอแผนการตลาดภายใต้ 2 หัวข้อตามที่เลือกไว้ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำตลาดและสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงวิธีการส่งเสริมหน่วยงานชุมชนโดยใช้กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

นายวรุตม์ ศิระวงศ์ประเสริฐ อาสาสมัครจากบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “นักเรียนที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนามีความกระตือรือร้นและเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำและช่วยพัฒนาสังคมในอนาคต จากการเรียนรู้เชิงทดลองในเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ เราหวังว่านักเรียนจะสามารถนำเอาหลักการที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสังคมและภาคส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม”

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา กล่าวว่า “การฝึกอบรมที่อาสาสมัครจากไอบีเอ็มจัดขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ทั้งอาจารย์และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงโครงการในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยแนวทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ นอกจากนี้ยังสอดรับกับจุดมุ่งหมายของเราในการเสริมความรู้นอกหลักสูตรให้แก่นักเรียนและการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ”

View :1467

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.